MKE KURUMU ETİK KOMİSYON ÜYELERİ

Adı Soyadı:                   Görev Unvanı:

İlhan AKDENİZ               Genel Müdür Yardımcısı

Muhazzim ÇELİK           Teftiş Kurulu Başkanı

Şenay DAYANIR             I. Hukuk Müşaviri

Kemal TEPE                   İnsan Kaynakları Dairesi Bşk.

 

GÖREVLER

 Etik Komisyonunun Görevi;

- Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.

- Etik uygulamaları değerlendirmek.

ETİK SÖZLEŞMESİ

“Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi”nin imzalatılarak özlük dosyalarına konulması 27/04/2005 tarihli ve 1012 sayılı yazı ile Kurumumuzun ilgili birimlerine bildirilmiştir.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

            * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

            * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

            * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

            * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

            * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

            * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

            * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

ETİK İLKELER

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

FAALİYETLER

2012 yılında Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kamu Görevlileri Etik Rehberi” Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanları, Fabrika/İşletme Müdürleri, Şube Müdürleri, Fabrika/İşletme Müdür Yardımcıları, Birim Müdürleri ile Şube Müdür Yardımcılarına dağıtılmıştır.

2014 yılı hizmet içi eğitim planımızda yer alan “Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri” eğitimi, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 23 Aralık 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüz eğitim salonunda 99 personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmiş olup tüm katılımcılara “Etik Rehberi” dağıtılmış ve eğitim ders notu “CD” ortamında tüm birimlere gönderilmiştir.

“Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri” eğitimi, Kurumumuz 2017 yılı hizmet içi eğitim planında yer almakta olup Kasım 2017 ayında uygulanması planlanmaktadır.

HEDİYE BAĞIŞLARLA İLGİLİ BİLDİRİM

Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince en az genel müdür, eşiti ve üstü kamu görevlilerinin her yıl Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlü kılındıkları hediye bağışlarla ilgili düzenlenen form söz konusu Başkanlığa gönderilmektedir.

© MKE Kurumu 2017
MSB :