BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ -TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
 

İhale Kayıt Numarası : 2021/195224
İşin Adı : Mermi Üretim Müdürlüğü Sıcak Pres Atölyesi Elektrik Panosu Onarımı İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : MKE Mühimmat Fabrikası, Fabrikalar Mah. 27. Sokak No:12 (İstasyon Civarı)
b) Telefon ve faks numarası : 3182247404 - 3182242894
c) Elektronik posta adresi : fatma.oluk@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mermi Üretim Müdürlüğü Sıcak Pres Atölyesi Elektrik Panosu Onarımı İşi
b) Yapılacağı Yer : MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü
c) Süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren 150 (yüzelli) Gün içinde teslim edilerek geçici kabule hazır hale getirilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü, Fabrikalar Mah. 27. Sok. No:12 (İstasyon Civarı), KIRIKKALE
b) Tarihi ve saati : 15.04.2021 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari  şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi ve alt yükleniciye ait bilgiler,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1.  İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde, toplam teklif bedelinin ve sözleşme bedelinin en az % 25’ i oranında olmak üzere tek bir işe ait gerçekleştirdiği veya denetlediği, idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler (İş Bitirme Belgesi)

4.3.2.  Teknik Şartnameye Cevaplar

4.3.2.1.İstekliler ihale dokümanı eki teknik şartnamenin Genel Hususlar başlıklı 3.4.1. Maddesindeki sistemde kullanılacak malzeme ve ekipmanların marka, model ve katalog bilgilerine ait tablo doldurularak teklifleri ekinde sunacaklardır.

4.3.2.2. İstekliler son on beş yıl içinde en az istenen pano güç değerinde yapmış oldukları pano imalat ve montaj islerinin referans bilgilerini teklifleri ekinde sunacaklardır.

4.3.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü elektrik-elektronik otomasyon sistemi imalatı, revizyonu, onarımı kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı MKE Mühimmat Fabrikası - Kırıkkale adresinde görülebilir ve 75,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. Şartname bedelinin fabrikamız banka hesap numarasına (Halk Bankası Kırıkkale Şb. İBAN: TR84 0001 2009 6740 0013 0000 15) yatırılması halinde, dekont ve firma bilgilerinin fabrikamıza gönderilmesini müteakip ihale dokümanları isteklinin adresine gönderilecektir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

6. Teklifler  15/04/2021  saat:14.00’e kadar MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü/KIRIKKALE adresine verilebileceği gibi PTT Kargo vb., vasıtalarla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme ) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15/07/2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8. Bu iş için avans verilmeyecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10. Bu ihale MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

11. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12.  Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

13.Kısmi teklif verilmesi

13.1- Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

14. MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü bu ihalede Ceza ve İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

15. Gizlilik dereceli ihale dokümanı yalnızca idarede incelenecektir.

 

 

 

İletişim:

İlgili Personel: Fatma Nur OLUK
Tel: 0318 224 30 00- Dahili 4022
Mail: fatma.oluk@mkek.gov.tr

İdari Şartname İncele İndir
Sözleşme Taslağı İncele İndir
Standart Formlar İncele İndir
Teknik Şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :