Teknik Resmine Uygun 2 Kalem (51 Adet) Döküm Malzeme Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alınacaktır

1- Fabrikamız ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler; 19 Ağustos 2010 Tarıhlı ve 27677 Sayılı Resmı Gazetede Yayınlanan M.K.E.K Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelığının İhale Usullerıne Tabı Olmayan Doğrudan Alımlar Başlıklı 27. Maddenın 1 / E  Fıkrası Uyarınca  Dogrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır.

2- Firma  eksiksiz olarak  doldurulmuş  her bir sayfası  kaşelenmiş  ve  imzalanmış  birim  fiyat  teklif  mektubu 13 /  04 / 2021  tarihi Saat:16:00'ya kadar bedeli tarafınızdan ödenmek üzere KAPALI ZARF içerisinde Posta veya Kargo  ile Fabrikamıza gönderilecektir. Belirtilen tarihten sonra gelen veya FAX ile gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Teklif zarfının üzerine Isıl İşlem Aparatı ve Halkası teklifidir yazılması gerekmektedir.

4- Malzemenin   teslim yeri  (NAKLİYE, SIGORTA, KARGO vb.)  tüm masraflar  firmaya ait olmak üzere idarenin ambarıdır. Söz konusu malzemeler mesai saatleri içinde teslim edilecektir.   

5-Verilen teklifler değerlendirme tarihinden itibaren 30 gün geçerli olacaktır.

6-Malzemeler siparişi müteakip 60 takvim günü içinde teslim edilecektir.

7- Sipariş teyit pulu bedeli firmaya ait olup, bedeli faturadan tahsil edilecektir.

8- Peşin ödeme veya avans ödemesi yapılmayacaktır.   

9- Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere dokümanlarda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen kabul edilecektir.

10-MKE Çankırı Silah Fabrikası bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp / yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest  bulunmaktadır.

11- 678 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME' nin 30. MA DDESİ nde  " 04.01.2002 TARİHLİ VE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU' nun   11' nci MADDESİ nin BİRİNCİ FIKRASINA " g ) TERÖR ÖRGÜTLERİNE İLTİSAKI YAHUT BUNLARA İRTİBATI OLDUĞU, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI veya  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİLDİRİLEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN TEKLİF VERMESİ HALİNDE,  BU GERÇEK  veya  TÜZEL  KİŞİLER  İHALE  DIŞI  BIRAKILIR.

12- Malzemeler siparişi müteakip belirtilen süre içinde teslim edilecektir. Geç teslimatlarda malzemenin fatura bedeli üzerinden günlük %0,2 gecikme cezası tahsil edilecektir. Malzemenin red edilmesi halinde, muayenede geçen süreler teslim süresinden sayılmayacaktır. Muayene sonucunun firmaya bildirilmesine kadar geçen süre muayene süresi olarak kabul edilecektir. Eksik teslimat veya muayenede red edilme hallerinde kabul edilen kısım veya parti, cezalı süreyi durdurmayacak, teslimatı tamamlayan en son teslim belgesi tarihi cezalı süreyi durduran tarih olarak kabul edilecektir. Gecikme cezası hiç bir zaman fatura tutarını geçemez.

 

TEKLİFLER KALEM BAZINDA VERİLECEK OLUP TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

No:

Malzemenin Cinsi

Miktar

Birim Fiyat

Teslim Tarihi

1

Isıl İşlem Aparatı (TAM 300 444-A nolu Teknik Resme Göre)

1 Ad.

 

Siparişi Müteakip 60 Takvim Günü

2

Isıl İşlem Aparatı Halka

50 Ad.

 

GX 15 CrNiSi 25-20 malzemeden döküm olacaktır. Sertlik değerleri 24-30 HRC aralığında olacaktır.Halka aparatların ölçüleri Dış Çap: 95 mm-İç Çap:65 mm-Yükseklik 60 mm olacaktır.Aynı kimyasal evsaftan dökümü yapılacaktır.Döküm boşlukları olmayacaktır. Ultrasonik teste tabi tutulacaktır.

 

Firma keseceği faturayı (E-Arşiv Fatura) sistem üzerinden göndermeyecektir. Fatura kaşeli ve ıslak mühür ile ıslak imzalı olarak malzeme ile gönderilecektir. Sistem üzerinden gelen fatura imzalı ve mühürlü olsa dahi fatura işleme alınmayacak ve ödeme yapılmayacaktır.

Teknik Resim İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :