MUHTELİF YOLLUK TUĞLASI SATIN ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE) MKE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2021/181751
İşin Adı : 6 Kalem Muhtelif Yolluk Tuğlası
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Fabrikalar Mahallesi Çelik Caddesi No:9 71100
b) Telefon ve faks numarası : 3182242891 - 3182242892
c) Elektronik posta adresi : mkecelik@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.200 ADET - MERKEZ TUĞLASI 112862-26-A (İKİLİ DÖKÜM) 1.000 ADET - 22 C DİKEY YOLLUK TUĞLASI 92MM(100 LÜK) 15.000 ADET - DİKEY YOLLUK TUĞLASI D80MM 112862-25-B 5.000 ADET - YATAY YOLLUK TUĞLASI 112862-26-B(İKİLİ DÖKÜM) 800 ADET - İLAVE YAT.YOLLUK TUĞL. 112862-26-B1(İKİLİ DÖKÜM) 2.400 ADET - -KÖRLEMELİ DÖNÜŞ TUĞLASI 112862-26-C(İKİLİ DÖKÜM)
b) Teslim [yeri / yerleri] : MKE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalanmasına müteakip 90 takvim günü
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MKE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ / TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 14.04.2021 - 14:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların idarenin banka hesabına ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere (muhtelif ısıya dayanıklı tuğla  üretim ve/veya satışı işi)   ilişkin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili, teklif edilen bedelin % 20’sindan az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeler iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen (muhtelif ısıya dayanıklı tuğla  üretim ve/veya satışı işi)  benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer iş tanımına isteklinin kayıtlı olduğu esnaf/ticaret odası belgesindeki faaliyet konusu ihale konusu iş/malzeme yazanlar da kabul edilir.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 -İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek, yerli isteklilerle ortak girişim yapan yabancı istekliler ihaleye katılamayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü  Tedarik Müdürlüğünde görülebilir ve  100,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.(İhale dokümanı EKAP’ a yüklüdür.)

7.1.1. İhale dokümanı satış bedeli İdarenin Mali İşler Müdürlüğü Veznesine veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kurtuluş Şb. IBAN No: TR32 0001 2001 5500 0004 0000 07 hesabına yatırılabilir. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese kargo yoluyla gönderilecektir.  İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MKE Çelik Fabrikası Müdürlüğü  Arşivi’ne elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Teklifler ihalenin tamamı için verilecek olup kısmi teklif verilemeyecektir.. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden düşük fiyat esasına göre sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilir.

MKE Çelik Fabrikası Müdürlüğü bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabii olmayıp(Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir

İdari Şartname İncele İndir
Teknik Şartname ve Teknik Resimler İncele İndir
Sözleşme Tasarısı İncele İndir
Standart Formlar İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :