KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ315 Personele Koruyucu Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/91202

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Emniyet Mahallesi Dögol Cad. No: 2 Anadolu Meydanı 06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122961130 - 3122961691

c) Elektronik Posta Adresi

:

mkekikm@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

315 Personele Koruyucu Giyim Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yüklenicinin Ankara, İstanbul ve Antalya il sınırları içerisinde bulunan mağaza veya üye işyeri sözleşmeli/anlaşmalı mağazalarında

c) Teslim tarihleri

:

Koruyucu giyim malzemelerinin teslimi, giyim kartlarının kullanıma açıldığı tarihten başlayarak 30.06.2021 tarihine kadar devam edecektir. Personel koruyucu giyim malzemelerini tek seferde alabileceği gibi yukarıda belirtilen tarihe kadar peyderpey de alabilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

:

22.03.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhalemize katılacak İstekliler tarafından şartname evsafında her üründen bay ve bayan ayrı ayrı olmak üzere birer adet numune teklifler verilmeden önce İdaremize teslim edilecek olup, ihale sonuçlanıncaya kadar İDARE’de kalacak olup, şartnameler doğrultusunda değerlendirildikten sonra numuneler ilgili firmalara teslim edilecektir. İhaleyi alan firmanın numunesi ise sözleşme süresinin sonunda teslim edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, İkmal Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bayanlar için teklif edilecek koruyucu giyim malzemelerinin teknik özellikleri erkeklerle aynı olacak, ancak kesimleri bayanlara uygun olacaktır.

 

© MKE Kurumu 2017
MSB :