MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

IDEF 2021 ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ FUARI

MKE KURUMU STAND TASARIMI, TEFRİŞİ, MONTAJI, DEMONTAJI HİZMETİ ALINACAKTIR

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE)

PAZARLAMA VE İHRACAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 

İhale Kayıt Numarası

:

2021/88422

İşin Adı

:

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU IDEF 2021 ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ FUARI MKE KURUMU STAND TASARIMI, TEFRİŞİ, MONTAJI, DEMONTAJI İŞİ

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

DEGOL CAD. ANADOLU MEYDANI NO:4 ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0 312 296 11 79 - 0 312 296 16 92

c) Elektronik posta adresi

:

mkekpazarlama@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

mkek.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU IDEF 2019 ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ FUARI 866m² KAPALI ALANDA EKLİ ŞARTNAMEYE GÖRE STAND TASARIMI, TEFRİŞİ, MONTAJI ve DEMONTAJI İŞİ

b) Yapılacağı Yer

:

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Beylikdüzü / İSTANBUL

c) Süresi

:

30 gün

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PAZARLAMA VE İHRACAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5.KAT 515 NO'LU ODA

ANADAOLU MEYDANI / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

05.03.2021 – 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 4.4. ve 4.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi[1],

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:[3]

4.3.1.   Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1    İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30'dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70'ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olamaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

4.4.2  Teknik  Şartname Kriterlerine  uygun olarak hazırlanmış stand dekorasyonu tasarımı,

4.4.2.1. Tasarımlar mutlaka üç boyutlu çizim olarak verilecektir. Ayrıca bilgisayar animasyonu ya da maketler kabul edilir.

4.4.3. Fuar süresince işin tamamını kapsayan ‘İş akdi sigortası” yapılacağının teyit edildiği taahhütname

4.4.4 Teknik şartname kriterlerini tam olarak teyit ettiklerini belirten taahhütname.

4.4.6 Referanslar

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat,ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.1.1.Tasarım/Projeye teknik ve mali puan olmak üzere iki ayrı puan verilir.

Teknik ve mali puan ağırlık katsayıları ;
Teknik puan ağırlık katsayısı = 0.50
Mali Puan ağırlık katsayısı = 0.50
Toplam = 1.00

Teknik puan kriterleri:

Tasarım / Projenin Teknik şartname kriterlerine uygunluğu; teknik şartname eki olarak verilen değerlendirme tablosuna göre puanlandırma yapılarak belirlenecektir.

Teknik Puanların Belirlenmesi
İsteklilere ait teknik puanlar ;

PTİ=100x PT/PTmax
PTİ= İtibari teknik puan
PT=Komisyonca istekliye verilmiş teknik puan
PTmax=Komisyonca isteklilere verilen teknik puanların en yükseği ifade eder.

İsteklilere ait mali puanlar; PM =100 x Mmin/M formülü ile hesaplanır.
PM = Mali teklif puan
M min= İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı
M = İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

 İsteklilere ait mali ve teknik puanlar ,teknik ve mali puan ağırlık katsayıları ile çarpılarak toplanmak suretiyle toplam puanlar tespit edilir.
P=PTİ x KT + PM x KM

 

Bu formülde ;
P = Toplam Puan
PTİ= İtibari Teknik Puan
KT=Teknik Puan Ağırlık Katsayısı
PM=Mali Teklif Puanı
KM=Mali Puan Ağırlık Katsayısı ifade eder.

 

5.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde Teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde ise 5.1.1. maddesindeki fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7. İhale dökümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dökümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dökümanının görülebileceği yer: 1)MKEK Genel Müdürlüğü Pazarlama ve İhracat Daire Başkanlığı 5.Kat 505 Nolu Oda Anadolu/ANKARA 2)MKEK İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü İnönü Cad. No:88 Taksim/İSTANBUL

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/, www.mkek.gov.tr

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: 1)MKEK Genel Müdürlüğü Pazarlama ve İhracat Daire Başkanlığı 5.Kat 505 Nolu Oda Anadolu/ANKARA 2)MKEK İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü İnönü Cad. No:88 Gümüşsuyu Taksim/İSTANBUL

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 400 TL (DörtyüzTürkLirası)

8. Tekliflerin sunulacağı adres: MKEK Genel Müdürlüğü Pazarlama ve İhracat Daire Başkanlığı 5.Kat 505 Nolu Oda Anadolu/ANKARA

8.1.1. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

11. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş)  takvim günüdür.

12. Teklif sahiplerinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmaması gerekmektedir.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

© MKE Kurumu 2017
MSB :