MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜ 

PRES MAKAS TESİSİNDE KESİM, SÖKÜM VE AYIKLAMA ÜRETİM HİZMETİ ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
 

İhale Kayıt Numarası

:

2021/24729

İşin Adı

:

MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Pres Makas Tesisinde Kesim, Söküm ve Ayıklama Üretim Hizmeti

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Hipodrom Cad. No:113 06330

b) Telefon ve faks numarası

:

3123840307 - 3123840236

c) Elektronik posta adresi

:

ticaret.hurda@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 (On iki) Ay Süreli Pres Makas Tesisinde Kesim, Söküm ve Ayıklama Üretim Hizmeti Alımı

b) Yapılacağı Yer

:

MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Kayseri Yolu 7. km KIRIKKALE

c) Süresi

:

İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Hipodrom Cad. No:113 Yenimahalle / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

10.03.2021 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat, personel ve diğer ekipmana ilişkin belgeler veya taahhütname.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici kefalet senedi ya da geçici teminat mektupları ve geçici kefalet senetleri dışındaki teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ ve www.mkek.gov.tr internet adreslerinden görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 113 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.

            İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 230 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini;

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi Ankara IBAN No: TR10 0001 0017 4537 7119 3976 22, Vakıfbank Beşevler Şubesi Ankara IBAN No: TR89 0001 5001 5800 7305 2377 02, Halk Bankası Toptancı Hal Şubesi Ankara IBAN No: TR02 0001 2009 3900 0013 0000 01 nolu MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Şefliği Hipodrom Cad. No:113 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (yüzde üç)'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Pres Makas Tesisinde Kesim, Söküm ve Ayıklama Üretim Hizmet Alımı, MKE Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

14. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp MKE Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

15. İhale, İdari Şartnamenin 34. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İDARİ ŞARTNAME İncele İndir
TEKNİK ŞARTNAME İncele İndir
SÖZLEŞME TASARISI İncele İndir
STANDART FORMLAR İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :