İHALE İLANI

MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

6 Kalemde Toplam 53.000 Kg. Muhtelif Pirinç ve Bakır Şerit Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

İhale Kayıt Numarası     :     2021 / 68750

1- İdarenin        
a) Adresi    :    MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü A.O.Ç. Bahçekapı Mah. Güvercinlik Cad. No:2 06797 ETİMESGUT/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası    :    (312) 211 01 62   -   (312) 211 00 42
c) Elektronik posta adresi     :    mkefisek@mkek.gov.tr

2- İhale konusu malın        
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Teknik Şartnamelere göre;    
        Pirinç Şerit   ( 0,69 x 56mm)     13.000 Kg.
        Pirinç Şerit   ( 0.69 x 65mm)     22.000 Kg.
        Bakır Şerit   ( 0,16 x 15mm)        1.000 Kg.
        Pirinç Şerit   ( 0,98 x 43mm)       7.000 Kg.
        Pirinç Şerit   ( 0,98 x 51mm)       5.000 Kg.
        Pirinç Şerit   ( 0,46 x 57,5mm)    5.000 Kg.
        Toplam                                      53.000 Kg.
b) Teslim Yeri    :    İdarenin adresindeki Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihleri    :    Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır;
1. Kalem 13.000 Kg Pirinç Şerit   ( 0.69 x 56mm)  toplam 2 (iki) partide, 1. parti 6.500 Kg 45 (kırkbeş) takvim gününde, ikinci parti 6.500 Kg 45 (kırkbeş) ila 90 (doksan) takvim günü arasında olmak üzere toplam 13.000 Kg. olacak şekilde teslim edilecektir. 

 2. Kalem 22.000 Kg Pirinç Şerit   ( 0.69 x 65mm)  toplam 2 (iki) partide, 1. parti 11.000 Kg 45 (kırkbeş) takvim gününde, ikinci parti 11.000 Kg 45 (kırkbeş) ila 90 (doksan) takvim günü arasında olmak üzere toplam 22.000 Kg. olacak şekilde teslim edilecektir.

3. 4. 5. Ve 6. Kalem Pirinç ve Bakır Şeritlerin tamamı 45 (kırkbeş) takvim gününde teslim edilecektir.

3- İhalenin    
a) Yapılacağı yer    :      İdarenin adresindeki - Mustafa Akıncı Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati    :      04 Mart 2021 Perşembe günü, saat 10:00

4-    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:


a)    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
        Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından yada ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
        Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)    Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK015.3/M ve eki Fiyat Cetveli)

ç)    Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

d)    İstekliler teklifleriyle birlikte en geç sözleşmenin imzalanacağı tarihte kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütname vereceklerdir.

e)    Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f)    İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş ortaklığı beyannamesi. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK023.0/M)

    İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4. maddenin (a) ve (b)  bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamazlar.

7.    İhale dokümanı, İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve 100,00.-TL (YüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.    Teklifler, 04 Mart 2021 Perşembe günü, saat  10:00’a kadar İdarenin adresindeki Satın Alma Servisi’ne verilebileceği gibi, PTT, özel kargo, vb. vasıtalarla da gönderilebilir. Bu vasıtalarla gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar alım organlarına ulaşması şarttır.

9.    Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.    İhale konusu 6 kalem Pirinç ve Bakır Şeritlerin her bir kalemi için aşağıdaki formüle göre fiyat verilecektir. Birim Fiyatı oluşturan Malzeme fiyatı ve Prim formüldeki gibi ayrı ayrı gösterilecektir.

Malzeme fiyatı, 28 Ocak 2021 tarihli Londra Metal Borsası (LME) Copper 7.778,50 (USD/Ton) ve Zinc 2.546,00 (USD/Ton) Cash Buyer kapanış fiyatları ve aynı tarihte Resmi Gazetede yayınlanan gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) USD Döviz Satış Kuru değeri olan 7,3676 TL esas alınarak, aşağıdaki formüllere göre tarafımızdan hesaplanmıştır.

Birim fiyat  (TL/KG) = Malzeme fiyatı (TL/KG) + Prim (TL/KG)

Malzeme fiyatları hesaplanıp yukarıdaki formüle uygulanırken Yeni Kuruş Hanesi iki basamak olarak uygulanacaktır.

Pirinç Şerit Malzeme fiyatı TL/KG = [( LME Copper Cash Buyer kapanış fiyatı x Resmi Gazetede yayınlanan USD TCMB Döviz Satış Kuru x 0.70)+(LME Zinc Cash Buyer kapanış fiyatı x Resmi Gazetede yayınlanan USD TCMB Döviz Satış Kuru x 0.30)] / 1000 = 45,74 TL/Kg.

Bakır Şerit Malzeme fiyatı TL/KG = [( LME Copper Cash Buyer kapanış fiyatı x Resmi Gazetede yayınlanan USD TCMB Döviz Satış Kuru x 0.90)+(LME Zinc Cash Buyer kapanış fiyatı x Resmi Gazetede yayınlanan USD TCMB Döviz Satış Kuru x 0.10)] / 1000 = 53,45 TL/Kg

İşçilik Prim teklifleri Türk Lirası olarak verilecek olup Teklifler İşçilik Prim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.

İşçilik Prim tekliflerinde Yeni Kuruş Hanesi iki basamak olarak değerlendirmeye alınacaktır.

İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle, pirinç ve bakır şeritler için teklif edilen İşçilik Prim Fiyatı ve Malzeme Fiyatıyla toplanması suretiyle bulunacak olan Birim Fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Malzeme fiyatları hesaplanıp yukarıdaki formüle uygulanırken Yeni Kuruş Hanesi iki basamak olarak uygulanacaktır.

Prim teklifleri Yeni Türk Lirası olarak verilecek olup Teklifler Prim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.

Prim tekliflerinde Yeni Kuruş Hanesi iki basamak olarak değerlendirmeye alınacaktır.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12.    Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olacaktır.

13.    Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir.

14.    Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

15.    Bu İhale, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklanmaya ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

    
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

© MKE Kurumu 2017
MSB :