24.000 metre Paraprint Parateks 1/40

Doğrudan Temin ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                          : 24.000 metre Paraprint Parateks 1/40 (05.10.2000 tarih 0521 no.lu 003

                                                             rev. no.lu Teknik Şartname)

Alımın Usulü                                          : Doğrudan Temin

1-İdarenin

  1. Adresi                                         : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

  Cad. 06560, Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

  1. Telefon ve faks numarası                       : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
  2. E-posta adresi                            : mkekikm@mkek.gov.tr
  3. Alım dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                            : www.mkek.gov.tr

2- Alımın Konusu Malın

  1. Dosya Referans No./İşareti       : 8305.SVG.1111

        Niteliği, türü ve miktarı               : 24.000 metre Paraprint Parateks 1/40

        Teslim tarihi ve Yeri                      : Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 3 ay içinde tek partide

                                                                   teslim edilecektir.

 

3-Alımın / Yeterlik Değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                               : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b) Tarihi ve Saati                               : 05.03.2021 - Saat 14:00

 

 

4-  Teklif ve Teklif Zarfında  Bulunması  Gereken  Hususlar:

Teklif mektubunda kazıntı, silinti, düzeltme olmayacak ve ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle, yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. Teklifi imzalayan yetkili kişiye ait imza beyannamesi/imza sirküleri/yetki belgesi teklifle birlikte sunulacaktır.

 

İstekliler, alıma dair Sözleşme Tasarısı, Teknik Şartname ve Standart Formların tamamını okuyup inceleyip anladıklarını, tüm şartlarını kabul ettiklerini ve tekliflerini bu doğrultuda vermekte olduklarına dair onaylayacakları Genel Taahhütname’yi teklifleri ile  birlikte sunacaklardır. 

 

Teklif zarfının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve/veya mühürlenecektir.  

 

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla aşağıda belirtilen şekillerde INCOTERMS 2010’a göre vereceklerdir.

           

( X ) FCA                    (………………Atölye teslimi)

( X ) FCA                    (………………Hava Limanı)

( X ) FOB STOWED   (.......................Deniz Limanı)

( X ) CFR                    (İzmir Limanları    : Alsancak /Aliağa Nemport

                                        İstanbul Limanları : Haydarpaşa /Ambarlı 

                                        Kocaeli Limanları : Safi Derince /Dubai Port  /Evyap /Yılport 

                                        İskenderun Limak / Mersin / Gemlik Limanları)

( X ) CPT                    (Ankara Gümrük Müdürlüğü, kara yolu ile)

( X ) CPT                    (Esenboğa Hava Limanı/Ankara)

( X ) DAP                   (MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü Ankara-Türkiye)

 

Mal bedeli ve/veya navlun bedelleri dahil olan tekliflerde, mal bedeli ve/veya navlun bedelleri ayrı ayrı belirtilecektir.

 

- Yurtiçi istekliler tekliflerini MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü Ankara-Türkiye teslim esasına göre vereceklerdir.

 

b) Alım dokümanının satın alınabileceği yerler:

Alım dokümanı BEDELSİZDİR.

 

c) Tekliflerin alım saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 05.03.2021 - Saat 14:00’a kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat 412 no.lu odaya verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü, İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi, 4. Kat, 412 no.lu oda, 06560, Anadolu Meydanı-Ankara adresine gönderilebilir. Alım saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

d) Geçici Teminat ve Kesin Teminat istenmemektedir.

 

e) Teklifler, alım tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

 

f) Alım yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

g) İstekliler 2 metre BEDELSIZ numuneyi, DDP- ANKARA-TÜRKİYE teslim esasına göre MKE İkmal Daire Başkanlığı adresine teklifleri ile birlikte göndereceklerdir veya İdarece uygun görülmesi halinde, son teklif verme tarihinden itibaren en geç (20) gün içinde göndereceklerdir.

 

ğ) Söz konusu alım, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare alımı yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

Alım Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :