MALZEME NAKLİYESİ (KIRIKKALE HURDA İŞLETMESİNDEN KIRIKKALE ÇELİKHANE KAPALI HURDA SAHASINA DEMİR ÇELİK HURDASI NAKLİYE İŞİ) İHALESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR.

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE KIRIKKALE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2021/9185

İşin Adı

:

Malzeme Nakliyesi (Kırıkkale Hurda İşletmesinden Kırıkkale Çelikhane Kapalı Hurda Sahasına Demir Çelik Hurdası Nakliye İşi)

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Fabrikalar Mahallesi Çelik Caddesi No:9 71330

b) Telefon ve faks numarası

:

3182242892 - 3182242891

c) Elektronik posta adresi

:

durmus.kaya@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Malzeme Nakliyesi (Kırıkkale Hurda İşletmesinden Kırıkkale Çelikhane Kapalı Hurda Sahasına Demir Çelik Hurdası Nakliye İşi)

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

MKE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 12 (Oniki) Aydır. 12 (Oniki) Ay Boyunca Sözleşmede Belirtilen Miktar Tamamlanamadığı Durumlarda Sözleşme Miktarı Tamamlanana Kadar Taşınacaktır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ / TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

25.01.2021 - 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların idarenin banka hesabına ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

e) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere (iş konusu malzeme/hizmete ilişkin demir çelik hurda taşıma/nakliye) ilişkin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal/hizmet alımlarıyla ilgili, teklif edilen bedelin/tonajın % 50’sindan az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeler iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen (iş konusu malzeme/hizmete ilişkin demir çelik hurda taşıma/nakliye) benzer iş olarak kabul edilecektir.

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h)İstekli firmaların nakliye yetki belgesi (L-1,R-1) olduğuna dair belge,

ı) İstekli firmalar Kırıkkale Hurda İşletme Müdürlüğü’nde bulunduracağı 1 (adet) personelin ihale tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde kesintisiz olarak çalıştığına dair belge.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 -İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek, yerli isteklilerle ortak girişim yapan yabancı istekliler ihaleye katılamayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, MKE Çelik Fabrikası Müdürlüğü  Ticaret Müdürlüğünde görülebilir ve  75,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.(İhale dokümanı EKAP’ a yüklüdür.)

7.1.1. İhale dokümanı satış bedeli İdarenin Mali İşler Müdürlüğü Veznesine veya Halk  Bankası Kırıkkale - Kurtuluş Şb. IBAN No: TR32 0001 2001 5500 0004 0000 07 hesabına yatırılabilir. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese kargo yoluyla gönderilecektir.  İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MKE Çelik Fabrikası Müdürlüğü  Arşivi’ne elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, malzeme/hizmet kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu malzeme kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden düşük fiyat esasına göre sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilir.

MKE -   Çelik Fabrikası bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabii olmayıp(Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 
Standart Formlar İncele İndir
İdari Şartname İncele İndir
Sözleşme Tasarısı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :