9 Kalemde 5.535 adet Muhtelif Sert Metal Kalıp , Zımba, Çakı ve Pens satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                           : 9 Kalemde 5.535 adet Muhtelif Sert Metal Kalıp ,Zımba, Çakı  

                                                                 ve Pens satın alınacaktır.

İhale Kayıt Numarası                          : 2020/ 742316

 1. İdarenin
 1. Adresi                                          : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı

                                                      De Gol Cad. 06560 /Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

 1. Telefon ve faks numarası                        : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
 2. E-posta adresi                              : mkekikm@mkek.gov.tr
 3. İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                              : www.mkek.gov.tr

 1. İhalenin Konusu Malın
 1. Dosya Referans No./İşareti                     : 3456.SVG.1105

        Niteliği, türü ve miktarı               : 9 Kalemde 5.535 adet Muhtelif Sert Metal Kalıp,

                                                                   Zımba, Çakı ve Pens

                                               NOT : Malzeme listesinde birTalep Sıra No’su

                                                           karşısında birbirinden ayrı kalemler  olarak

                                                           belirtilen malzeme birlikte ihale edilmektedir.

 1. Teslim tarihi/tarihleri: Malzemenin tamamı  sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 6 (altı) ay içerisinde teslim edilecektir. 
 2. Teslim yeri/yerleri                      : MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü/ Ankara// TÜRKİYE
 1. İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin
 1. Yapılacağı yer                             : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
 2. Tarihi ve Saati                             : 04/02/2021 Perşembe günü saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar, doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Teklif Mektubu ve Geçici Teminat dışındaki diğer belgelerin noksan olması veya bu belgelerde önemsiz bilgi noksanlığı bulunması hâlinde, idarece belirlenen süre içerisinde isteklilerden, noksan belge ve/veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede noksan belge ve/veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre ;CPT (Esenboğa  Havalimanı/ANKARA), CPT (Karayolu /ANKARA) vereceklerdir.

İsteklilerin  FOB, FCA, EXWORKS  teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü / Ankara//TÜRKİYE   teslim esasına göre vereceklerdir.

 1. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

İhale dokümanına  İdarenin  Kurumsal WEB adresinde  “İhale İlanları” sekmesi üzerinden ulaşılabilecektir.

 İhale dokümanı,  bedeli İdari Şartnamemizin  24.1.3. maddesinde belirtilen İdarenin TL hesaplarından birine havale edilerek idarenin WEB sayfasından alınacaktır.

 • - İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dahil)

- İhaleye teklif verecek olan yurt içi isteklilerin/ temsilcilerin/ mümessillerin/ distribütörlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına  gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

 1. Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 04/02/2021 Perşembe günü saat: 14:00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat 412 no.lu odaya verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat 412 no.lu oda 06560 Anadolu Meydanı-Ankara adresine gönderilebilir. İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici teminat tutarı; teklif edilen teslim şekillerinden en yüksek bedelli teklifi  karşılayacak şekilde verilecektir. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde tüm banka masrafları dikkate alınarak hesabımıza yatırılan net tutar teklif edilen bedelin %3’ünden   az olmayacaktır.  

e) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

İhale dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :