KIRMIZI ET (7 KALEM) VE BEYAZ ET (4 KALEM)
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ


Kırmızı Et (7 Kalem) ve Beyaz Et (4 Kalem) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/611234

 

1-İdarenin
a) Adı : MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Fabrikalar Mah. Çeliksan Cad. No:9 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3182243000 - 3182242902
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kırmızı Et (7 Kalem) ve Beyaz Et (4 Kalem)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 01.01.2021-31.12.2021 arasında 12 ay süre ile Müdürlüğümüz Sosyal Tesisler Müdürlüğü Mutfağı ve Orhan Sorguç Yüzme Havuzu Mutfağında kullanılmak üzereKırmızı Et (7 Kalem) ve Byeaz Et (4 Kalem) alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisler Müdürlüğü ve Havuzu.
ç) Süresi/teslim tarihi : Beyaz ve kırmızı et mamulleri peyderpey günlük sipariş verilerek alınacaktır. Yüklenici firma Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü’nün talep etmiş oluğu kırmızı ve beyaz et mamullerini istenilen gün(aynı gün veya belirtilen tarihte) ve saatte istenilen miktarda teslim etmek zorundadır(Örneğin:Lokal Şefi 02.02.2021 tarihinde firma telefonunu saat 11 gibi arayarak aynı gün saat 15:00 de 5 Kg tavuk but, 15 Kg Kuzu but, 3 Kg dana bonfile, 10 Kg dana kontrfile, 150 adet Kuzu Pirzola vb. sipariş verildiğinde aynı gün aynı saatte teslimat yapılmak zorundadır) Firma İdarenin bu talebine itiraz edemez. Firma Müdürlüğümüzce istenen siparişlerinin aynısını(örneğin 10 Kg Dana kontrfile getirilmesi istenmişse firma kontrfileye pöcük kısmını ilave ederek getiremez.) getirmek zorundadır. Firma Sosyal Tesis Müdürü, Lokal ve Havuz Şefi, Lokal Memuru veya Aşçı başı tarafından telefonla firmanın telefonu aranarak sipariş verilir. Tavuk etleri ambalajı üzerine veya ambalajlar içine konulacak etiketlerde veya firmanın getireceği raporda aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek, bozulmayacak şekilde okunaklı yazılmalıdır. Kesim tarihi, Teslim tarihi, Veteriner hekim onayı, Teslim eden firma adı ve kaşesi olacaktır. Lokal veya Havuz mutfağına gelen kırmızı et ve tavuk mamulleri; Aşçıbaşı(yoksa vekili aşçı), Ambarcı ve Lokal ve Havuzlar Şefinden teşekkül eden Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından Kiler Tesellüm Muayene Belgesi tanzim edilerek teslim alınır. Hafta sonu(Cumartesi, Pazar) mal teslimi yapılamaz ve ayrıca Hafta içi günlerde Yeni lokal’e saat.:14.30 ve 15.30 saatleri arasında, Havuz tesislerine saat. 10.30 ve 11.30 saatleri arasında mal teslimatı yapılır. Özel durumlar dışında bu saatler haricinde mal teslimi yapılamaz. Özel Durumlarda( Cumartesi günü) Lokal ve Havuz Şefi veya Lokal Memuru tarafından mal teslim alınabilir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.12.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d)Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre yapılmış her türlü ihale konusu mal veya malın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzer özellik taşıyan hayvansal et ve et ürünleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

© MKE Kurumu 2017
MSB :