MKE MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

01/01/2021-31/12/2021 TARİHLERİ ARASINDA BİR (1) YIL BOYUNCA KARA YOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

 

İşin Tanımı

İdare tarafından 2021 yılı boyunca Alım Dokümanı ile birlikte verilen “Ülkelere Göre Yük Baremleri Tablosu”nda yer alan; çeşitli Avrupa ülkelerinden  satın alınacak veya sözleşme tarihinden önce satın alınmış tamamı takriben 50 TON malzemenin  (taşıtılan miktarın  50 TON’un altında kalması halinde Yüklenici hak iddia edemez, taşıtılan miktarın  50 TON’un üzerinde olması halinde de  Ülkelere Göre Yük Baremleri tablosundaki tüm birim fiyatlar bu ilave yükler için de geçerlidir) vasıtalara yüklenmiş olarak tesellümünü müteakip Ankara Gümrük Müdürlüğü Ankara Lojistik Üssü/Kazan/ANKARA adresine kadar karayolu ile nakledilerek burada bulunan Geçici Depolama yerine boşaltılması hizmeti

1 - İdarenin

 

a) adresi

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü, 4. Kat, Emniyet Mahallesi Dögol Cad. No: 2  Anadolu Meydanı 06560, Yenimahalle/ANKARA

b) telefon ve faks numarası

0 312 296 11 30 - 0 312 296 16 91

Lojistik  Şb.Md.V.

0 312 296 11 44

İlgili Personel

0 312 296 17 04-03

c) elektronik posta adresi

lojistik@mkek.gov.tr

ç)Alım dokümanının görülebileceği internet adresi

www.mkek.gov.tr

2 - Alım konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü

İdare tarafından 2021 yılı boyunca çeşitli Avrupa ülkelerinden ithal edilecek takriben 50 ton malzemenin (50 tonun altında kalması halinde Yüklenici hak iddia edemez, taşıtılan miktarın  50 TON’un üzerinde olması halinde de  Ülkelere Göre Yük Baremleri Tablosundaki tüm birim fiyatlar bu ilave yükler için de geçerlidir),vasıtalara yüklenmiş olarak tesellümünü müteakip Ankara Gümrük Müdürlüğü Ankara Lojistik Üssü/Kazan/ANKARA adresine kadar karayolu ile nakledilerek burada bulunan Geçici Depolama yerine boşaltılması hizmeti

b) Teslim [yeri/yerleri]

Ankara Lojistik Üssü Kazan/ANKARA ve supalan gümrükleme konusu olan malzeme için Ankara-Elmadağ-Kırıkkale veya Çankırı’da bulunan ilgili Fabrikamız Müdürlüğü ambarları.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

 Bir (1) yıl sürelidir  (1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021)

3)Tekliflerin değerlendirmesinin:

 

a) Yapılacağı yer

MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

25/11/2020 Çarşamba günü, saat 14:00

 

4- Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde teklif veremezler.

b) İstekliler İdari Şartnamemizin 6. maddesinde yer alan belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

5- Diğer Şartlar:

     a) Teslim Edileceği Yer:

İdare tarafından; Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya, Çekya, Slovakya, Avusturya, İngiltere, Polonya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Bosna-Hersek olmak üzere ekli listede verilen Avrupa ülkelerinden satın alınacak tamamı takriben 50 ton malzemenin (50 tonun altında kalması halinde Yüklenici hak iddia edemez, taşıtılan miktarın 50 TON’un üzerinde olması halinde de Ülkelere Göre Yük Baremleri Tablosundaki tüm birim fiyatlar bu ilave yükler için de geçerlidir)  vasıtalara yüklenmiş olarak tesellümünü müteakip Ankara Gümrük Müdürlüğü Ankara Lojistik Üssü/Kazan/ANKARA adresine kadar karayolu ile nakledilerek burada bulunan Geçici Depolama yerine boşaltılacaktır.

Ayrıca; Yüklenici İdarenin taşıma siparişi vermesi halinde fiziksel veya kimyasal özellikleri gereği ADR kapsamında tehlikeli madde olarak tanımlanan (patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, aşındırıcı, zehirli vs.)  malzemeyi 24 Nisan 2019 tarih ve 30754 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğine, 18 Ocak 2020 tarih ve 31012 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması düzenlemelerine uygun olarak taşıyacak ve Supalan Gümrükleme konusu olanları (ADR kapsamındaki malzeme - havaleli – tam dolu araç v.b.) Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü’ndeki gümrük işlemlerinin ikmalini müteakiben Ankara, Elmadağ, Kırıkkale veya Çankırı’da bulunan ilgili Fabrikamız Müdürlüğü ambarlarına boşaltacaktır.

        b) Alım dokümanının alınabileceği yer:

- Alım dokümanı www.mkek.gov.tr adresinden kopyalanabileceği gibi, MKE Gn. Md. İkmal Daire Başkanlığı 3. Kat 316 no’lu odadan veya MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü İnönü Caddesi No.44 Taksim/ İSTANBUL adresinden bedelsiz olarak alınabilecektir.

     c) Tekliflerin nereye verileceği:

- Teklifler 25/11/2020 Çarşamba günü Saat 14:00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu oda 06560 Anadolu Meydanı-Ankara adresine gönderilebilir. İhale saatine  kadar  İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) İdari Şartnamemizin  21.1.2 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve alım işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilecektir.

e) Ülkelere Göre Yük Baremleri Tablosundaki (EURO/Kg.) her barem ve ülke için fiyat teklifi vermeyen isteklilerin teklifleri de değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) İdare ; Fiziksel veya kimyasal özellikleri gereği ADR kapsamında tehlikeli madde olarak tanımlanan (patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, aşındırıcı, zehirli vs.) malzemeyi taşıtması gerektiğinde ayrıca fiyat teklifi isteyeceği, taşıma fiyatı üzerinde pazarlık yapabileceği ve taşımayı önerilen  teklif fiyatını kabul ettiği takdirde  yaptıracağı için , İstekliler bu türden taşımalar için  tekliflerinde  oransal veya beher taşıma başına ilave bir ücret talep etmeyecektir.

g) İdari Şartnamemiz şartlarına aykırı ve/veya ilave geçerlilik şartları içeren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

h) Geçici teminat istenmemektedir.

ı) Alım üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, 1.500,00 EURO  kesin teminat alınır.

i) Bu iş için yalnızca yerli istekliler teklif verebilir.

j) İsteklilerin teklifleri ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

k) Söz konusu hizmet alımı Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. (Ancak işin doğrudan temin usulüne göre yapılması nedeniyle bu iş kapsamında yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.) İdare bu alımı yapıp yapmamakta veya dilediğinden yapmakta serbesttir.

Not: 2021 YILI BOYUNCA KARA YOLU NAKLİYESİ HİZMETİ alımımıza dokümanları WEB sayfamızdan veya tarafınıza gönderilmiş olması halinde e-posta mesajımız ekinden indirmek suretiyle iştirak etmeniz halinde,  ekli934.02.01 TUTANAK” üzerindeki ilgili kutucuk işaretlenmeli ve bu tutanak  teklif dokümanına eklenmelidir.

Alım Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :