İHALE İLANI

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı)

           

20.000 Adet   3 SPİRALLİ GEMİCİ TAKVİMİ,

20.000 Adet   TARİHSİZ CİLTLİ AJANDA,

10.000 Adet   SPİRALLİ MASAÜSTÜ TAKVİMLİ SÜMEN,

  5.000 Adet   TARİHSİZ CİLTLİ CEP DEFTERİ (Kalem Dahil)

 

Alım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) istisna maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2020/556344

1- İdarenin

 

  a) Adresi

: MKE Kurumu Genel Müdürlüğü, Pazarlama ve İhracat  

  Dairesi Başkanlığı,

  DeGol Cad. No:2 Anadolu Meydanı / ANKARA

  b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0312 296 11 79 – 1660 – 1673     

  Faks: 0312 296 16 92 

  c) Elektronik posta adresi

: tanitim@mkek.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: www.mkek.gov.tr

2- İhale konusu malın

 

  a) Niteliği, türü ve miktarı

: a1) 20.000 Adet – 3 SPİRALLİ GEMİCİ TAKVİMİ

  a2) 20.000 Adet – TARİHSİZ CİLTLİ AJANDA

  a3) 10.000 Adet – SPİRALLİ MASAÜSTÜ TAKVİMLİ SÜMEN

  a4)   5.000 Adet – TARİHSİZ CİLTLİ CEP DEFTERİ (Kalem  Dahil)

  b) Teslim [yeri/yerleri]

: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

  c) Teslim [tarihi/tarihleri]

: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

3- İhalenin

 

  a) Yapılacağı yer

: MKE Kurumu Genel Müdürlüğü,

  Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı 5. Kat

  b) Tarihi ve saati

: 26 Ekim 2020 / 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1Açık ihale usulü (4734/3g İstisna Maddesi) İdari Şartnamesinde belirtilmiştir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 4.maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, (Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; Benzer İşler (Baskı/Ofset vb.)

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30'dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70'ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olamaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

4.3.2. Kapasite raporu

4.3.3. En az 10 (on) personel çalıştırıldığına dair taahhütname +1 grafiker olacaktır. (SSK primleri ödeme belgeleri vb. eklenebilir.)

4.3.4. En az 4 Renk Baskı Makinası 70x100

4.3.5. Otomatik Spiral Makinası

4.3.6. Kırma Makinası

4.3.7. Otomatik Selefon Kaplama Makinası

4.3.8. Sıvama Makinası

4.3.9. Makina parkı ve diğer ekipmanlara ilişkin bilgiler verilecektir.

4.3.10. Talep edilmiş ise İdari şartnamede talep edilen belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer kurum ve kuruluşlara yapılan Ajanda, Masaüstü Sümen, 3 Spiralli Gemici Takvimi.

5- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: MKE Kurumu Genel Müdürlüğü, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı, Tanıtım ve Fuar Organizasyonu Şube Müdürlüğü

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir.

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: MKE Kurumu Genel Müdürlüğü, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı, Tanıtım ve Fuar Organizasyonu Şube Müdürlüğü ve İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü (Tel: 0212 334 3060)

ç) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 250,00-TL

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: ŞATIŞI YOK

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00-Türk Lirası karşılığı aynı adreslerden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar yukarıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini birim fiyatları belirtilerek, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam teklif bedeli üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

© MKE Kurumu 2017
MSB :