Fabrikamız ihtiyacı olan 5 Kalem Malzeme alımı doğrudan temin usulü ile  yapılacaktır. 

Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde yazımız ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra kaşeleyip imzalayarak kapalı zarf içerisinde 5 Ekim 2020 Saat 15.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde göndermenizi rica ederiz.

 

İdari Şartlar:

 

1.) Tüm nakliye işleri yükleniciye ait olup, Fabrikamız Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne irsaliye ile teslim edilecektir.

2.) Malzemeler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilecektir.

3.) Yüklenici, ekli teknik bilgi dökümanındaki şatları taşıyan malzemeyi getirmek, burada ve teknik bilgi dökümanında belirtilen tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

4.) Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.)Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “5 Kalem Malzeme” ibaresi yazılmalıdır.

6.)Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.

7.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰3 (bindeüç) oranında gecikme cezası alınacaktır.

8.) ‰ 5,69 (bindebeşaltmışdokuz)  Karar Pulu Bedeli Fabrikamıza ait olacaktır.

9.) Teknik bilgi dokümanına uyulacaktır.

10.)Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesi ile 4734 sayılı K.İ.K. geçerli olacaktır.

11.) Kısmi Teklife kapalıdır. Uygulama Teknik Şartname hükümlerine göre firmaya aittir.

12.)Teknik Bilgi İçin: 0318 224 3000 ( 3795-3791) Ferhat DÜZGÜN – Zekiye KINALI

Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
Teknik Şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :