1.000.000 Adet  M14 A2 MAYONU

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                                            : 1.000.000 M14 A2 MAYONU

İhale Kayıt Numarası                            : 2020/442764

İhalenin Usulü                                       : Açık İhale

1-İdarenin

Adresi                                                 : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

  Cad. 06560  Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

Telefon ve faks numarası                : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

E-posta adresi                                                : mkekikm@mkek.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                                               : www.mkek.gov.tr

2-İhalenin Konusu Malın

Dosya Referans No./İşareti               :  1305.SVG.1096

Niteliği, türü ve miktarı                    :  1.000.000 M14 A2 MAYONU

Teslim tarihi                                      :   Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip  2. aydan başlayarak minimum 50.000 adet/ay’lık  partiler halinde olmak üzere malzemenin tamamı 13 ay içinde teslim edilecektir.

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

Yapılacağı yer                                       : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

Tarihi ve Saati                                        : 30.09.2020 - Saat 14:00

4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir.

Teklif mektubu dışındaki diğer belgelerin noksan olması veya bu belgelerde önemsiz bilgi noksanlığı bulunması ve istenmesi durumunda numunenin verilmemiş olması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde isteklilerden, noksan belge ve/veya bilgilerin tamamlanması ve numunenin verilmesi yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede noksan belge ve / veya bilgileri tamamlamayan ve numuneyi vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

-Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla INCOTERMS 2010’a göre;

( X ) FCA                   (………………Atölye teslimi)

( X ) FOB STOWED (.......................Deniz Limanı)

( X ) CFR                   (İzmir Limanları    : Alsancak /Aliağa Nemport

                                        İstanbul Limanları : Haydarpaşa /Ambarlı 

                                        Kocaeli Limanları : Safi Derince /Dubai Port  /Evyap /Yılport 

                                        İskenderun Limak / Mersin / Gemlik Limanları)

( X ) CPT                   (Ankara Gümrük Müdürlüğü, kara yolu ile)

( X ) DAP                  (MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü /Ankara-Türkiye)

teslim şekillerinde vereceklerdir.

-Yerli istekliler tekliflerini MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü/Ankara-TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale dokümanı, ihale doküman bedeli İdari Şartnamenin 24.1.3. maddesinde belirtilen İdarenin TL hesaplarından birine havale edilerek idarenin WEB sayfasından alınacaktır.

-  İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dahil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

- İhaleye teklif verecek olan yurt içi isteklilerin/ temsilcilerin/ mümessillerin/ distribütörlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 30.09.2020 - Saat  14:00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 No.lu odaya verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 No’lu oda 06560 Anadolu Meydanı-Ankara adresine gönderilebilir.

*İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici teminat tutarı; teklif edilen teslim şekillerinden en yüksek bedelli teklifi  karşılayacak şekilde verilecektir. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde tüm banka masrafları dikkate alınarak  hesabımıza yatırılan net tutar teklif edilen bedelin %3’ ünden  az olmayacaktır.   

e) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ğ) İstekliler İdari Şartnamemizin 45.1.1. maddesi doğrultusunda 200 Adet BEDELSİZ M14 A2 Mayon numunesini DDP- ANKARA-TÜRKİYE teslim esasına göre MKE İkmal Daire Başkanlığı adresine teklifleri ile birlikte gönderecekler veya İdarece uygun görülmesi halinde, son teklif verme tarihinden itibaren en geç 20  gün içinde idaremize teslim edeceklerdir.

*İdari Şartnamenin 45.1.1.c maddesi doğrultusunda numunelerin eksik gönderilmesi ya da hiç gönderilmemesi durumunda varsa isteklilerin geçici teminatı irat kaydedilecektir. 

h) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :