İHALE İLANI

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

MKE KAPSÜL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

440.000 adet M 505 A3 Tapası Gövde- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Üst Kapağı- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Rotor- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Rotor Tutma Yayı- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Ateşleme İğnesi- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Buster Hamili- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Buster Kapağı- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Buster Komplesi Conta

Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No

: 2020/151587

1-İdarenin

 

a) adresi

: Kayaş Caddesi No:163

   06270      Kayaş – Mamak / ANKARA

b) telefon ve faks numarası

: (312) 372 30 00 / 6 Hat  - 372 34 44

c) elektronik posta adresi

: mkekapsul@mkek.gov.tr/ ibrahim.buyukbayram@mkek.gov.tr

2-İhale konusu malın

 

a) niteliği, türü ve miktarı

: 440.000 adet M 505 A3 Tapası Gövde- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Üst Kapağı- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Rotor- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Rotor Tutma Yayı- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Ateşleme İğnesi- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Buster Hamili- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Buster Kapağı- 440.000 adet M 505 A3 Tapası Buster Komplesi Conta

b) teslim yeri

: İdarenin adresindeki malzeme ambarı.

      c) teslim tarihi

:29.05.2020 tarihinde: 55.000 adet;

30.06.2020 tarihinde: 55.000 adet;

30.07.2020 tarihinde: 55.000 adet;

28.08.2020 tarihinde: 55.000 adet;

30.09.2020 tarihinde: 55.000 adet;

30.10.2020 tarihinde: 55.000 adet;

27.11.2020 tarihinde: 55.000 adet;

30.12.2020 tarihinde: 55.000 adet teslim edilecektir.

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

: İdarenin adresindeki toplantı salonu

b) tarihi ve saati

:27.04.2020-  14:00

 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

        a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

            1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

        b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri,

        c) İdari Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

        d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Teklif verecek firmalar 20.04.2020 Tarihine kadar  her malzemeden 100'er adet numune teslim edecektir. İhalede numuneleri uygun bulunan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Alüminyum, metal ürün imalatı ile talaşlı  imalat benzer iş  olarak kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, 27.04.2020 tarihi, saat 14:00a kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9. İdare, bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

10. TEKNİK ŞARTNAME FABRİKAMIZ ADRESİNDEN ALINACAKTIR(USB FLASH BELLEK İLE GELİNECEKTİR.)

İdari Şartname İncele İndir
Sözleşme Tasarısı İncele İndir
Birim Fiyat Teklif Mektubu İncele İndir
Birim Fiyat Teklif Cetveli İncele İndir
Teknik Resimler(Sadece Bilgi Amaçlı)Kalan Kısımlar Fabrikamızdan Alınacaktır. İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :