İHALE İLANI

MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

13 Kalemde 19.120 adet Muhtelif Takım ve Zımba Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

İhale Kayıt Numarası     :     2020 / 156867

1- İdarenin        
a) Adresi    :    MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü. A.O.Ç. Bahçekapı Mah. Güvercinlik Cad. No:2 - 06797   Gazi - ETİMESGUT/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası    :    (312) 211 01 62   -   (312) 211 00 42
c) Elektronik posta adresi     :    mkefisek@mkek.gov.tr

2- İhale konusu malın        
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Teknik Şartname ve Resimlere göre, 
Sıra No    Malzemenin Adı                                                                                         Birim    Miktar
1              5.56MM ECZA DÜŞÜRME ZIMBASI FşF. 11550                                       Adet    3000
2              7.62MM ECZA DÜŞÜRME ZIMBASI FşF. 12603                                       Adet    3000
3              5.56MM KAP. FİNAL PRES ALT. TABLO PİMİ ,  228-688-006-025            Adet    2000
4              7.62MM KAĞIT KESME KALIP YUVASI FşF. 11551                                  Adet    500
5              5.56MM KAĞIT KESME ZIMBASI FşF. 11548                                            Adet    500
6              5.56MM KAĞIT KESME KALIP YUVASI FşF. 13628                                  Adet    500
7              5.56MM KAĞIT YERLEŞTİRME ZIMBASI FşF. 13221                               Adet    500
8              5.56MM ÇIKARTMA ZIMBASI ÇAP3.31X32XR1.5, 228-688-005-025       Adet    3000
9              7.62MM ÇIKARTMA ZIMBASI ÇAP4.32X32XR2, 228-688-005-026          Adet    3000
10            5.56MM ÖRS PRESİ ÜST TABLA ZIMBASI FşF. 12517                            Adet    3000
11            5.56MM 20. İSTASYON DELİK DELME KALIBI  FşF. 11900-23                 Adet    50
12            7.62MM 20. İSTASYON DELİK DELME KALIBI,  657-020-009-476          Adet    50
13            7.62MM 21. İSTASYON MERKEZLEME KALIBI FşF. 1257-20                  Adet    20
                                                                                                                            TOPLAM    19.120Adet
 
b) Teslim Yeri    :    İdarenin adresindeki Malzeme Ambarı
c) Teslim Tarihleri    :    Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.  

Yüklenici firma her kalemden 5 (beş) adet numune üreterek Fabrikamıza teslim edecektir.  Numunelerin uygun bulunmasından sonra geri kalan ürünleri teslim edecektir. Takımların tamamı sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 150 (Yüzelli) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
Numune suresi teslim süresine dahil olup ek bir süre verilmeyecektir. 

3- İhalenin    
a) Yapılacağı yer    :      İdarenin adresindeki - Mustafa Akıncı Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati    :      07 Nisan 2020 Salı günü, saat 10:00

4-    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından yada ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin  noter tasdikli imza sirküleri.

c)    Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK015.3/M ve eki Fiyat Cetveli)

ç)    Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

d)    Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e)    İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş ortaklığı beyannamesi. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK023.0/M)

    İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4. maddenin (a) ve (b)  bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamazlar.

7.    İhale dokümanı, İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve 100,00.-TL (YüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.    Teklifler, 07 Nisan 2020 Salı günü, saat  10:00’a kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Servisi’ne verilebileceği gibi, PTT, özel kargo, vb., vasıtalarla da gönderilebilir. Bu vasıtalarla gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar alım organlarına ulaşması şarttır.

9.    Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.    İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyat ve miktarın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

11.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12.    Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olacaktır.

13.    Bu mal alım ihalesinde kısmi teklif verilebilir.
İstekliler 13 (onüç) kalem malzemenin her biri için kalem bazında (miktar değişmeden) tekliflerini verebileceklerdir.

14.    Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

15.    Bu İhale, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklanmaya ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

        
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

© MKE Kurumu 2017
MSB :