Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bilek Mahallesinde bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait 2809 nolu parselin ve bu parsel üzerinde yer alan 248 m²’lik deponun ihale yolu ile kiralanması.

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI

 

İhalenin konusu:

                Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bilek Mahallesinde bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait 2809 nolu parselin ve bu parsel üzerinde yer alan 248 m²’lik deponun ihale yolu ile kiralanması.

İhale konusu taşınmazın niteliği:

                2809 nolu parsel toplam 323,700 m²’lik alana sahip olup parselin etrafı dikenli telle çevrilidir. Ayrıca depoya ulaşımı sağlayan toprak yol da sağlı sollu olarak dikenli telle koruma altına alınmıştır. Girişte 25 m² ebadında bir adet bekçi kulübesi vardır. 248 m²’lik depo iki kısımdan oluşmakta olup, tek katlıdır. Ana depo, yaklaşık 180 m² yüzölçümünde, diğer depo ise, yaklaşık 68 m² yüzölçümü olan 3 adet ayrı bölümden oluşmaktadır.

İhale konusu taşınmazın yeri:

                Nizip Yolu üzeri, Bilek Mahallesi, Şehitkamil/GAZİANTEP

İhale konusu taşınmazın miktarı:

                Toplam 323,700 m²’lik alana sahip 2809 parsel ve üzerinde yer alan 248 m²’lik depo.

İhale yeri ve usulü:

                Yukarıda konusu, niteliği, yeri ve miktarı bildirilen taşınmaz; 16/04/2020 günü, saat 14:00’da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Dögol Cad. No:2 PK:06330, 7. Kat, Oda No: 716 Yenimahalle/ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü (Sonrasında ihale komisyonu gerekli görmesi halinde açık artırma veya pazarlık usulü ile ihaleye devam edebilir) ile kiralanacaktır.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

İhale dokümanı; MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Daire Başkanlığı, Dögol Cad. No:2 PK:06330 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA) adreslerinde mesai saatleri içerisinde görülebilecek ve 300 TL bedel üzerinden satın alınabilecektir.

Tekliflerin sunulacağı yer:

                İhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 16/04/2020 günü saat 14:00’a kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Dögol Cad. No:2 PK:06330 7. Kat, Oda No: 718 Yenimahalle/ANKARA adresine “alındı belgesi” karşılığında verebileceklerdir.

Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata ilişkin bilgiler:

                İhale konusu taşınmazların ilk yıl muhammen kira bedeli 129.500 TL+ KDV’dir. Geçici teminat tutarı 25.900 TL’dir. Kesin teminat miktarı ise; ihale bedelinin % 12’si oranında olacaktır.

İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları:

İhaleye katılabilmek için; aşağıda sayılan belgeler,teklifin tamamlayıcı unsurları olarak sunulacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa; faks numarası, elektronik posta adresi.

b) Kurumun taşınmaz satış, ihale veya pazarlıklarına katılacak olan;

1) Gerçek kişiler için; ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişiler için; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren;

1) Gerçek kişiler için; noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişiler için; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminat.

e) İhaleye vekâleten iştirak edilmekte ise; asıl kişi tarafından verilmiş, vekil kişinin ihale veya pazarlığa katılmasına yetkili olduğunun gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekil kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İhaleye veya pazarlığa iş ortaklığı olarak iştirak edilmekte ise; şekli ve içeriği ihale veya pazarlık şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale veya pazarlık dokümanının satın alındığına dair belge.

ğ) Yer görme belgesi.

(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kiralama işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

© MKE Kurumu 2017
MSB :