1 ADET ÇAP ALMA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2019/683716

İşin Adı

:

1 Adet Çap Alma Tezgahı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Tatlıca Mahallesi Cengiz Topel Sokak No: 36/A 06780

b) Telefon ve faks numarası

:

3128634680 - 3128632748

c) Elektronik posta adresi

:

mkebarutsan@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

http://www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Çap Alma Tezgahı alımı

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

İdarenin adresindeki, İdarece belirlenen yere kurulumu yapılmış ve çalışır durumda teslim edilecektir.

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

T0: Sözleşmenin imzalandığı tarih olmak üzere; T0’da işe başlanacaktır. T0 + 90 (doksan) gün içerisinde Yüklenici yazılı başvuru yaparak iş planı ve projesini İdareye sunacaktır. İş planı ve proje İdaremizce onaylanacak; onaylanmadığı takdirde (eksiklik tespit edilmesi v.s.) Yüklenici eksiklikleri, kendisine bildirim tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde tamamlayacaktır. T1: İş planı ve projenin onaylandığının Yükleniciye bildirildiği tarih olmak üzere; T1 + 20 (yirmi) gün içerisinde Yüklenici gerekli ekipmanları tedarik ettiğini ve atölyeyi teslim alıp çalışmalara başlamak istediğini (yer teslimi yapılmasını) yine yazılı olarak İdaremize bildirecektir. İdaremizce söz konusu atölye için yer teslimi yapılacaktır. T2: Yer teslim tarihi olmak üzere; T2 + 100 (yüz) gün içerisinde söz konusu malzeme Teknik Şartnameye uygun olarak kurulumu yapılmış ve çalışır durumda teslim edilecektir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

İdarenin adresindeki Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

29.01.2020 - 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli,

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

d) İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

ğ) Yer görme belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması geren kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Tedarik Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL (Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini (HALKBANKASI İBAN: TR56 0001 2001 2610 0013 0000 01) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İdarenin adresindeki Tedarik Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün olmalıdır.

10. İstekliler, ihale konusu mal kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. İhale konusu iş için kısmı teklif verilemez.

13. İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.

14. İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

© MKE Kurumu 2017
MSB :