1.800 ADET MADENİ AKSAM KOMPLESİ I (YEŞİL BOYALI; METAL PALETLİ; 2000LB) SATIN ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ -TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2019/492921

İşin Adı

:

1.800 Adet Madeni Aksam Komplesi I (Yeşil Boyalı; Metal Paletli; 2000LB)

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

MKE Mühimmat Fabrikası, Fabrikalar Mah. 27. Sokak No:12 (İstasyon Civarı) KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

3182247404 - 3182242894

c) Elektronik posta adresi

:

mkemuhimmat@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.800 Adet Madeni Aksam Komplesi I (Yeşil Boyalı; Metal Paletli; 2000LB)

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü, Stok ve Ambarlar Müdürlüğü/KIRIKKALE

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

1.Parti 60 Gün İçinde 300 Adet, 2.Parti 90 Gün İçinde 300 Adet, 3.Parti 120 Gün İçinde 300 Adet, 4.Parti 150 Gün İçinde 300 Adet, 5.Parti 180 Gün İçinde 300 Adet, 6.Parti 210 Gün İçinde 300 Adet Giriş Kalite Müdürlüğüne sunulmak üzere Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü, Fabrikalar Mah. 27. Sok. No:12 (İstasyon Civarı), KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati

:

21/11/2019 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) İstekliler, idare tarafından verilen, teknik şartnameler ve teknik resimleri onaylayarak teklif zarfı ile birlikte idareye verecektir. Doküman satın alan firmalar ihaleye katılmayacak olsalar dahi kendilerine verilen teknik şartnameler ve teknik resimleri idareye iade edeceklerdir.

i). Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin kriterler ile imalat belgeleri:

i.1 İsteklinin sahip olması gereken makine ve teçhizatlar:

a) Kulak Yerleştirme Parçaları ve yuva pozisyonlarının sağlıklı elde edilebilmesi ve kompleler üzerinde kaynak sonrası son ölçülerin doğru sağlanabilmesi için tercihen tek bağlamada işlenmesini sağlayacak 2500 mm boy ve 460 mm çap ölçüsündeki işin bağlanıp işlenebileceği tezgaha sahip olmak.

b) Kaynak işlemlerinin, teknik şartname/teknik resim isterlerini sağlayacak kalitede olmasını teminen uygun kaynak altyapısına sahip olmak.

c) Kaynak yapıldıktan sonra iş üzerindeki gerilimin giderilmesini sağlamak için teknik şartname/teknik resim isterlerine göre iş için uygun ölçülerde VSR cihazına veya 570±10°C de tavlama imkanına sahip olmak.

d) Proseslerin uygun sonuç vermesini sağlamak ve teknik şartname/teknik resim isterlerini karşılamak için soğuk markalama, kum püskürtme ve boyama ünitelerine sahip olmak.

e) Teknik şartname/teknik resim isterlerini kontrol edebilmek için yük testi ile hidrostatik basınç testi yapabilecek, kalibrasyonlu test altyapısına sahip olmak.

f) Teknik şartname/teknik resim isterlerini kontrol edebilmek için ultrasonik çatlak kontrolü yapabilecek, kalibrasyonlu test altyapısına sahip olmak.

Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin yeterlik kriteri ve belgeler; alt yüklenici çalıştırılacak olması halinde alt yüklenici tarafından da sağlanabilecektir. İş ortaklıklarında ise ortaklık oranına bakılmaksızın, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından bu kriterler sağlanabilir.

i.1.2. İstekli madde 7.3.1.1. kapsamında belirtilen makine ve ekipmanlara ilişkin teknik dokümanları ihale komisyonuna sunacaktır.

i.1.3.   Madde 7.3.1.1. kapsamında, isteklinin ya da alt yüklenicisinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu veya bunlar tarafından onaylanmış ve istenen, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı gösteren kapasite raporu ile tevsik edilir.

i.1.4.  Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ilk ilan tarihine veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiği belgelenmek şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

j) İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

j.1. Kaynak işlemlerinin teknik şartname/teknik resim isterlerini sağlayacak kalitede olmasını teminen sertifikalı kaynakçı bulundurmak.

j.2 Teknik şartname/teknik resme göre ultrasonik çatlak kontrolü yapabilecek sertifikalı personel bulundurmak.

j.3 Personelin isteklinin ya da alt yüklenicisinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili personel adına prim ödendiğini gösterir belge ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi yüklenicilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından yüklenicinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Ancak bu kişilerin öngörülen niteliği haiz olduğunu gösteren belgeler ile görev veya unvanlarını tevsik eden belgeler idareye sunulur.

k)Adaylar tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporu sunulacaktır.

            a) İstekliler ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunabilir. Bu halde istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

            İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimi gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde , diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

            b) İstekliler, ihale konusu malın tamamını termin süresi içerisinde, Teknik Şartname esaslarına göre imal edebileceğini gösteren üretim miktarına sahip kapasite raporu sunabilir.

            Bu halde İstekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da kayıtlı olunan esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.

            İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklık oranlarına bakılmaksızın ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

l) İstekliler İSO 9001:2015 veya AQAP–2110 Kalite Yönetim Sistemlerinden veya yeni versiyonlarından birine ait belge sunacaktır. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1.  İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3.) Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir;

Her türlü talaşlı imalat, pres, baskı ve kalıp işi benzer iş kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı MKE Mühimmat Fabrikası - Kırıkkale adresinde görülebilir ve 75,00TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. Şartname bedelinin fabrikamız banka hesap numarasına (Halk Bankası Kırıkkale Şb. İBAN: TR84 0001 2009 6740 0013 0000 15) yatırılması halinde, dekont ve firma bilgilerinin fabrikamıza gönderilmesini müteakip ihale dokümanları isteklinin adresine gönderilecektir.

6. Teklifler 21/11/2019 saat: 14.00’a kadar MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü/KIRIKKALE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

          Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19/02/2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8. Bu iş için avans verilmeyecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10. Bu ihale MKE Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

11. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12.  Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

13.Kısmi teklif verilmesi

13.1. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

14. Gizlilik dereceli ihale dokumanı yalnızca idarede incelenecektir.

15. MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü bu ihalede Ceza ve İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Not: Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyen firmaların ilan ekindeki "gizlilik anlaşması"nı imzalayarak ıslak imzalı sözleşmeyi kargoyla veya elden Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Şartname bedeli dekontunun tarafımıza faks, e-mail veya elden iletilmesi durumunda ihale dokümanları ertesi gün kargoya verilebilecektir. Doküman bedeli yatırılırken açıklama olarak “ihale kayıt numarası” belirtilmelidir.


İlgili Personel: Lefize SÜTCÜOĞLU
Tel: 0318 224 30 00- Dahili 3915
Mail: lefize.basbug@mkek.gov.tr

 

Gizlililk Anlaşması İncele İndir
Standart Formlar İncele İndir
Sözleşme Taslağı İncele İndir
İdari Şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :