MKE AĞIR SİLAH ve ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

CNC HAZNE TORNA VE TAŞ TEZGAHI (ANLAGE 3) SİSTEM MODARNİZASYONU (Teknik Şartnameye ve Resme Göre) İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt no                        : 2019/542583

İhale dosya no                      : AĞ19H01176

- İdarenin

a.Adı ve adresi        : MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü / Fabrikalar Mah. Çelik Caddesi No:9  Kırıkkale /TÜRKİYE

b.Tel & faks no          : Tel: (0318) 224 30 00/35 25  Faks: (0318) 224 28 91

c.E- posta adresi        : nergiz.canlan@mkek.gov.tr

2- İhale konusu malın

a.Cinsi ve miktarı  : CNC HAZNE TORNA VE TAŞ TEZGAHI (ANLAGE 3) SİSTEM MODARNİZASYONU (Teknik Şartnameye ve Resme Göre) İHALESİ

b.Teslim yeri         :  Fabrikamız Atölyesi

   c.Teslim süresi      :  Sözleşme İmzalanmasına Müteakip Malzeme Temini 60 İş Günü, Montaj Süresi Tezgah Tesliminden Sonra 60 İş Günüdür.

               

No

MALZEMENİN AÇIKLAMASI

ÖLÇÜ

MİKTARI

BİRİM FİYAT

Yüklenici Firma

(TL)

1.

CNC HAZNE TORNA VE TAŞ TEZGAHI (ANLAGE 3) SİSTEM MODARNİZASYONU (Teknik Şartnameye ve Resme Göre) İHALESİ

AD

1

 

 

 AÇIKLAMALAR

  *Ç-TŞ-60-2008 Nolu Teknik Şartnameye ve 24FK1-500000.16 Teknik Resime Uygun Olacaktır.

  * CNC Hazne Torna ve Taş Tezgahı (Anlage 3) Sistem Modernizasyonu Yaptırılacaktır.

  *Yüklenici firma daha önce bu şekilde modarnizasyon işi yaptığını teklif ile birlikte belgelendirecektir.

 *Teklif vermeden önce iş, yerinde görülecektir. Yerinde görülmeden verilen teklifler kabul edilmeyecektir.                                                                                   

3- İhalenin

a.Yapılacağı yer         : MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü  Toplantı Salonu

b.Tarihi ve saati         : 14.11.2019  /   10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların idarenin banka hesabına ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere (muhtelif makine tezgah ve parçaları üretim ve/veya satışı, bakımı işi) ilişkin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili, teklif edilen bedelin % 20’sindan az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeler iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen muhtelif döküm, kalıp vb. üretim ve/veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer iş tanımına isteklinin kayıtlı olduğu esnaf/ticaret odası belgesindeki faaliyet konusu ihale konusu iş/malzeme yazanlar kabul edilir.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 -İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek, yerli isteklilerle ortak girişim yapan yabancı istekliler ihaleye katılamayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü  Tedarik Müdürlüğünde görülebilir ve  70,00- TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.(İhale dokümanı EKAP’ a yüklüdür.)

7.1.1. İhale dokümanı satış bedeli İdarenin Mali İşler Müdürlüğü Veznesine veya İş  Bankası Kırıkkale Şb. IBAN No: TR350006400000142500001863 hesabına yatırılabilir. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese kargo yoluyla gönderilecektir.  İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü  Arşivi’ne elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden düşük fiyat esasına göre sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilir.

MKE -  Ağır Silah ve Çelik Fabrikası bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabii olmayıp(Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İDARİ ŞARTNAME İncele İndir
STANDART FORM İncele İndir
SÖZLEŞME TASARISI İncele İndir
TEKNİK ŞARTNAME İncele İndir
TEKNİK RESİM İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :