“7.000 TON KÖMÜRÜN NAKLİYESİ” HİZMETİ ALINACAKTIR.

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

7.000 Ton Kömürün Nakliyesi Hizmeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesine istinaden MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası

:

 2019/537067

İşin Adı

:

 Kömür Nakliyesi

İhale Türü - Usulü

:

 Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

 

 

 

1 - İdarenin

 

 

a) Adresi

:

Tatlıca Mah. Cengiz Topel Sk. No:36/A 06780 Elmadağ / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0312 863 46 80 / 0312 863 05 72

c) Elektronik posta adresi

:

 mkebarutsan@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

 

-

2 -  İhale Konusu Hizmetin

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

7.000 Ton Kömür Nakliyesi

 

b) Yapılacağı Yer

:

7.000  Kömürün TKİ  ELİ  İşletme  Müessesesi  Soma  Kısrakdere üretim sahasından vagon yükleme sahasına taşınarak vagonlara yüklenecek ve İdaremiz Adresindeki Ambara Teslim edilecektir.

c) Süresi

:

Hizmet, sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayacak ve 15.12.2020 tarihinde sonra erecektir.

 

d) Hizmete ait diğer bilgiler:

 

 

 3- İhalenin

:

TKİ ELİ Müessesesi ve İdaremiz talebine uygun tipte vagonlar kullanılacaktır.

 

a) Yapılacağı yer

:

İdarenin adresindeki Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

25.11.2019 – 11:00

 

 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bentinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

g) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun İs Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması geren kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyimini gösteren belgeler:

İsteklilerin, son beş (5) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği, kabul işlemleri tamamlanmış, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 (Yüzdeyirmibeş) oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunmaları zorunludur.

4.3.2 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Demiryolunda vagonlar/konteynır içinde her türlü malzeme nakli benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL (Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini (HALKBANKASI İBAN: TR56 0001 2001 2610 0013 0000 01) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün olmalıdır.

10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. İhale konusu iş için kısmı teklif verilemez.

13. Sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

14. İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

© MKE Kurumu 2017
MSB :