Formun Üstü

DAMACANA İÇME VE ÇAY SUYU

MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

Damacana İçme ve Çay Suyu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/359635

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fabrikalar Mah. Çeliksan Cad. No:9 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

3182243000 - 3182242902

c) Elektronik Posta Adresi

:

mkedestek@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü, Yollama Yemekhanesi, Yeni Lokal, Eski Lokal, MKE Evi ve Havuza 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 11.000 adet (+/-%20 toleranslı) çay ve içme suyunun temini işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü, Yollama Yemekhanesi, Yeni Lokal, Eski Lokal, MKE Evi ve Havuzuna işyeri yetkililerince gösterilecek depo ve soğutuculara yüklenici firma tarafından çay ve içme suyu taşınacak ve istenilen yerlere boşaltılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici firma, ihtiyaç duyulan miktardaki çay ve içme suyunu, Müdürlüğümüzde bulunan su sebillerine, boş damacana ile dolusu değiştirilmesi yollama kısmındaki (Yollama Güvenlik, Dört Yol Güvenlik, İtfaiye, Yollama Yemekhanesi, Cer Atölyesi, Yeni Lokal, Eski Lokal, MKE Evi ve havuz ile diğer zamanlarda uygun görülen noktalara ( Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ) yetişmediği takdirde telefon edildiğinde suyu getirmekle yükümlüdür. Yüklenici istenilen suyu zamanında işyerine getirmediği takdirde, işyeri ihtiyaç duyulan suyu kendi imkanları ile temin edip, bedelini yüklenicinin istihkakından kesecektir. Yüklenici firma, işyerine teslim ettiği suyu Müdürlüğümüz yetkililerine imzalı fiş karşılığı teslim edecektir. İhtilaf halinde, işyeri kayıtları esas alınacaktır. Firma, su teslimini 08:00 ? 17:00 saatleri içerisinde yapacaktır. Müdürlüğümüze damacanalarla gelen su teslimat makbuzları İdari İşler Şefliğince görevlendirilecek elemana teslim edilecektir. İşyerlerimize verilen su teslimat makbuzuna suyu teslim alan elemanlarımızın adı soyadı ve imzası mutlaka alınacak olup, aylık faturalar buna göre düzenlenecektir. Firmanın yükümlüğü sözleşme imzalandıktan sonra bir yıl devam edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Çeliksan Cad.No:9/KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati

:

23.08.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Yüklenici firma,temin edeceği suyun özelliklerini, sertlik derecesini, içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu belirten Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından verilen içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu belirten Hıfzıssıhha raporunu ve 07 Mart 2013 tarih ve 28520 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Suları" hakkındaki yönetmeliğe göre işletme ruhsatı alması zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim izin Belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen çay suyu numunesi bir damacana ile ihale saatinde getirilecektir.Numuneden çay demlenerek renk,tat ve diğer yönleriyle suyun çay demlenmeye uygunluğu tespit edilen su teklifleri değerlendirmeye alınacak olup beğenilmeyen sular ise değerlendirmeye alınmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü / Ticaret Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

© MKE Kurumu 2017