Fabrikamız ihtiyacı 1 Kalemde 30 Adet Çelik Soyunma Dolabı(Ekli Teknik Şartname ve Resme göre) doğrudan temin yoluyla alım yapılacaktır.Aşağıdaki yazılı şartlar dâhilinde 17 Temmuz 2019 Saat 15.00’a kadar teklif  mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının  kapalı zarf içerisinde fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

 

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemenin teslim tarihi:26/08/2019  tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Çelik Soyunma Dolabı(Ekli Teknik Şartname ve resme göre)
  6. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “……………………. teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  7. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  8. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Satın Alım ve  İhale Yönergesinin hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Formu Teknik Şartname Ve Resim İncele İndir
© MKE Kurumu 2017