TEKNİK ŞARTNAMESİNE VE TEKNİK RESMİNE UYGUN 700 ADET MANİVELA

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2019/251420

İşin Adı

:

Teknik Şartnamesine Ve Teknik Resmine Uygun 700 Adet Manivela

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

 

 

a) Adresi

:

Fatih Mah.Yapraklı Bulvarı No:239 Merkez/ÇANKIRI

b) Telefon ve faks numarası

:

3762132482 - 3762132485

c) Elektronik posta adresi

:

mkecnksilah@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

mkecnksilah@mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik Şartnamesine ve Teknik Resmine Uygun 700 Adet Manivela

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

PROTOTİP TESLİMİ: Sözleşmenin imzalanmasını ve malzemenin firmaya teslimini müteakip 2 Hafta içinde 2 adet bedelsiz prototip teslim edilecektir. Prototip teslimat seri teslimattan sayılmayacaktır. SERİ TESLİMAT: Prototipin onayından sonra; Malzemenin Firmaya Teslimini müteakip;

(T0) SERİ TESLİMAT PROGRAMI        TESLİM SÜRESİ                TESLİM MİKTARI 1.Parti                                                  T0 + 5 Hafta                           150 Adet

2.Parti                                                  T0 + 9 Hafta                            200 Adet

3.Parti                                                  T0 + 13 Hafta                          150 Adet

4.Parti                                                  T0 + 18 Hafta                          200 Adet

Yüklenici firmaya verilecek malzemeler için toplam 10.000,00 TL malzeme teminatı alınacaktır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

 

 

a) Yapılacağı yer

:

MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati

:

17.06.2019 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

          a) Bu madde aranmayacaktır.

          b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

                 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

          c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

          ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun ve geçerli geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

          d) Bu ilanın 4.4. ve 4.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

          e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

          f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

          g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

          h) Yerli malı teklif eden yerli istekli yerine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu ilanın 4.1 maddesinin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.3. Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, gösterir ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu

Banka Referans Mektubuna ilişkin Yeterlik Kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

          Yukarıdaki kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

          İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

          Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.5.2 İhale tarihi itibariyle geçerliliğini doldurmamış AQAP 2120-2130 ve/veya TSE ISO EN 9001-2008 Kalite Sistem Belgesi

4.5.3 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.5.4 İhale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunup anlaşıldığı ve teklifin buna göre verildiği anlamına gelecektir. Firma bununla ilgili belgeyi verilecektir.

4.5.5 Başlığı ve içindekiler bölümü tek tek yazılmış ve ayrıca her bir maddesi tek tek “okunmuş, anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir.” Şeklinde yazılarak kaşelenip imzalanmış İdari Şartname, Teknik Şartname ve Teknik resimler, Sözleşme tasarısı, Gizlilik anlaşmasına verilen cevaplar

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.7. İhale dökümanı Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı No:239 ÇANKIRI adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanının posta/kargo yoluyla  da satın alınması mümkündür. Posta/Kargo yoluyla ihale dökümanı almak isteyenler, posta/kargo masrafı dahil 50,00 TL döküman bedelini YAPI VE KREDİ BANKASI ÇANKIRI ŞUBESİ Nezdindeki TR 50 0006 7010 0000 0081 3774 45 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

4.8. Teklifler, 17.06.2019, Saat 14:00'e kadar MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI Ticaret Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.

4.9. Bu ihale kısmi teklife kapalıdır.

4.10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

4.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere en az 17/09/2019 tarihine kadar geçerli kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

4.13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4.14. MKE Çankırı Silah Fabrikası bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp/yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest bulunmaktadır.                                                                 

Teknik Şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017