3.650 adet AB-104 TAPASI veya AB-104 A2 TAPASI  

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                            : 3.650 adet AB-104 TAPASI veya AB-104 A2 TAPASI

İhale Kayıt Numarası                             : 2019 / 245179

İhalenin Usulü                                       : Açık İhale

1-İdarenin

Adresi                                                     : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

                                                                 Cad. 06560  Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

Telefon ve faks numarası                        : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

E-posta adresi                                         : mkekikm@mkek.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                                         : www.mkek.gov.tr

2-İhalenin Konusu Malın

Dosya Referans No./İşareti                     : 1390.SVG.1003

Niteliği, türü ve miktarı                          :  3.650 adet AB-104 Tapası veya AB-104 A2 Tapası

Teslim tarihi                                           :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip; 

    Parti                         Miktar                    Teslim Termini

-1.’inci Parti                1.050 Adet                    6  ay içinde

-2.’inci Parti                1.050 Adet                  12 ay içinde

-3’üncü Parti                 825 Adet                   16 ay içinde

-4’üncü Parti                 725 Adet                   19 ay  içinde

teslim edilecektir.

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

Yapılacağı yer                                        : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

Tarihi ve Saati                                        : 21.06.2019  - Saat 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir.

Teklif Mektubu ve Geçici Teminat dışındaki diğer belgelerin noksan olması veya bu belgelerde önemsiz bilgi noksanlığı bulunması hâlinde, idarece belirlenen süre içerisinde isteklilerden, noksan belge ve/veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede noksan belge ve/veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

 a) Teslim Edileceği yer               

-Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla INCOTERMS 2010’a göre vereceklerdir.

Mal bedeli ve/veya sigorta ve/veya navlun bedelleri dahil olan tekliflerde, mal bedeli ve/veya sigorta ve/veya navlun bedelleri ayrı ayrı belirtilecektir.

-Yerli istekliler tekliflerini MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü–Kırıkkale/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md.İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 405  no.lu odadan alınacaktır.

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

- İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dahil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

- MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı 4. kat 405 no.lu oda,

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL,

- www.mkek.gov.tr

d) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

Teklifler 21.06.2019 tarih, saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat 412 no.lu odaya verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat 412 no.lu oda 06560 Anadolu Meydanı-Ankara adresine gönderilebilir. İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

f) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici teminat tutarı; teklif edilen teslim şekillerinden en yüksek bedelli teklifi  karşılayacak şekilde verilecektir. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde tüm banka masrafları dikkate alınarak  hesabımıza yatırılan net tutar teklif edilen bedelin %3’ ünden  az olmayacaktır. 

g) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır.

h) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

ı) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

i) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kanuna ve 4735 sayılı Kanuna tabi olmayıp, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (b) bendi esasları dâhilinde yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

3.650 Adet AB-104 Tapası veya AB-104 A2 Tapası İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017