TEKNİK ŞARTNAMESİNE VE TEKNİK RESİMLERİNE UYGUN 6 KALEM (160 ADET) PARÇA İMALİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2019/238958

İşin Adı

:

Teknik Şartnamesine Ve Teknik Resimlerine Uygun 6 Kalem (160 Adet) Parça İmali

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

 

 

a) Adresi

:

Fatih Mah.Yapraklı Bulvarı No:239 Merkez/ÇANKIRI

b) Telefon ve faks numarası

:

3762132482 - 3762132485

c) Elektronik posta adresi

:

mkecnksilah@mkek.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

mkecnksilah@mkek.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik Şartnamesine ve Teknik Resimlerine Uygun 6 Kalem (160 adet) Parça İmali

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 14 hafta içerisinde 6 Kalem (160 Adet) parça tek parti halinde Fabrikamıza teslim edilecektir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

 

 

a) Yapılacağı yer

:

MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati

:

19.06.2019 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

          a) Bu madde aranmayacaktır.

          b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

               1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

          c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

          ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun ve geçerli geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

          d) Bu ilanın 4.4. ve 4.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

          e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

          f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

          g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

          h) Yerli malı teklif eden yerli istekli yerine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu ilanın 4.1 maddesinin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.3. Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, gösterir ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu.

Banka Referans Mektubuna ilişkin Yeterlik Kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

          Yukarıdaki kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

          İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

          Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1 İş Deneyim Belgesi: İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

4.5.2 İhale tarihi itibariyle geçerliliğini doldurmamış AQAP 120-130 ve/veya TSE ISO EN 9001-2008 Kalite Sistem Belgesi.

4.5.3 İhale tarihi itibariyle geçerliliğini doldurmamış İmalatçı Belgesi veya Kapasite Raporu.

4.5.4 İhale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunup anlaşıldığı ve teklifin buna göre verildiği anlamına gelecektir. Firma bununla ilgili belgeyi verecektir.

4.5.5 Başlığı ve içindekiler bölümü tek tek yazılmış ve ayrıca her bir maddesi tek tek “ okunmuş, anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir.” Şeklinde yazılarak kaşelenip imzalanmış İdari Şartname, Teknik Şartname, Teknik resimler ve Sözleşme tasarısına verilen cevaplar.

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Benzer iş olarak; Kamu veya Özel sektörde yapılmış her türlü Tank, roket, füze, silah ve top’a ait aksam komplesi, kısmi komple, ara parça, yedek parça üretimlerine ait her türlü talaşlı imalat benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.7. İhale dökümanı Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı No:239 ÇANKIRI adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanının posta/kargo yoluyla  da satın alınması mümkündür. Posta/Kargo yoluyla ihale dökümanı almak isteyenler, posta/kargo masrafı dahil 50,00 TL döküman bedelini YAPI VE KREDİ BANKASI ÇANKIRI ŞUBESİ Nezdindeki TR 50 0006 7010 0000 0081 3774 45 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

4.8. Teklifler, 19.06.2019, Saat 14:00'e kadar MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI Ticaret Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.9. Bu ihalede kalem bazında fiyat teklifi verilecek olup değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır. Bu ihale kısmi teklife kapalıdır.

4.10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

4.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere en az 31/08/2019 tarihine kadar geçerli kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

4.13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4.14. MKE Çankırı Silah Fabrikası bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp/yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest bulunmaktadır.

 

Teknik Şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017