MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2019 KURUM İDARİ KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

          4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince oluşturulan MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurulu,  MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İşveren Vekilleri ile Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile 29/04/2019 tarihinde MKE Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılmıştır.

Yapılan toplantıda öncelikle Ekim 2018 tarihinde yapılmış olan Kurum İdari Kurulu Toplantısında görüşülen konularla ilgili genel bir değerlendirme yapılarak, gündem maddelerine geçilmiştir.

 

 1. Gündemin 1’inci maddesi; 21 Temmuz 2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin 2017/2 no.lu Tebliğin 3’üncü maddesi kapsamında 2019 yılı başından geçerli olmak üzere skala ayarlaması yapılması konusunun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenmesi ve araştırılması,
 2. Gündemin 2’inci maddesi; Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının iki yıllık dönemlerde periyodik olarak yapılması ve açılacak sınavlara bütün boş kadroların dahil edilmesi, geçmiş yıllarda çok sayıda unvan (şeflik, müdürlük v.b.) iptali yapıldığından atama yapılabilecek unvan sayısının çok azalması nedeniyle, ilerde yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için yeni unvan (şeflik, müdürlük v.b.) talebinde bulunulması hususunun değerlendirilmesi ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yönetmeliğinin yayımlanmasına müteakip en kısa sürede sınav açılması hususunda çalışmaların yapılması, 
 3. Gündemin 3’üncü maddesi; Koruyucu giyim yardımı konusunda yeknesaklığın sağlanması ve dağıtılacak personelin güncellenmesi ve Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı Silah Satış ve Poligon Şubesi ambarında çalışan personelin iş kıyafetlerinin Kurumun tanıtımına katkısı olacak şekilde tedarik edilmesi hususunda Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı tarafından mevcut mevzuat çerçevesinde çalışma yapılması,
 4.  Gündemin 4’üncü maddesi; Kılık kıyafet ve saç-sakal serbestliği konusunda Kurum İdari Kurulu tarafından bir kararın alınmasının söz konusu olmadığı ve mevzuat gereği işlem yapılması,
 5. Gündemin 5’inci maddesi; Millî Savunma Bakanlığı sosyal tesislerinden Millî Savunma Bakanlığı sivil memurları gibi Kurumumuz personelinin de yararlanabilmesi hususunda İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Millî Savunma Bakanlığı nezdinde gerekli yazışmaların yapılması,
 6. Gündemin 6’ıncı maddesi; MKE Kurumunda yapılan işler ve işyerlerinin 5510 Sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi başlıklı 40’ıncı maddesi ile aynı yönetmeliğin 5’inci maddesi kapsamındaki işlere girdiği, Fabrikalarımızın her türlü boğucu, yakıcı ve yanıcı maddenin yoğun bulunduğu işyeri olduğu, bu özellikleri dikkate alınarak bugüne kadar 5434 sayılı kanunun 32’nci maddesi ile fiili hizmet zammından yararlandırılmayan MKE çalışanlarının, fiili hizmet zammı hakkından yararlananlar kapsamına alınması hususunda daha önce Kurumumuz tarafından yapılan yazışmaların bir örneğinin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından sendikaya iletilmesi,
 7. Gündemin 7’inci maddesi; Genel Müdürlük yerleşkesi içerisinde (MSB Sivil Memur Misafirhanesi ile MAKSAM idare binası ve garaj arasında kalan alan) spor alanı oluşturulması maksadıyla açık alan spor aletleri temin edilmesi ve yürüyüş parkuru yapılması, alanın uygunluğuna göre basketbol sahası, voleybol sahası, masa tenisi, bilardo masası, halı saha ve giyim kabinlerinin yapılarak personelin öğle saatlerinde yararlanabileceği bir alan yaratılması hususunda İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çalışma yapılması,
 8. Gündemin 8’inci maddesi; Kurumumuz ile yetkili sendika Enerji Bir-Sen arasında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurul Toplantısında görüşülen konuların MKEK Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşlarının tamamına bir yazı ile bildirilmesi ve Kurumun internet sitesine konulması, personelin göreceği şekilde Kurum ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulması hususlarının değerlendirilmesi,
 9. Gündemin 9’uncu maddesi; Konut tahsislerinde eşi Devlet memuru olup konut hakkı bulunmayan kocanın çocuğuna bakmakla yükümlü olmasından dolayı, bayan personelin çocukla ilgili ek puandan yararlanamaması sonucu oluşan mağduriyetin giderilmesi hususunda İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğünden görüş alınması,
 10. Gündemin 10’uncu maddesi; İş avanslarının maaş hesaplarına yatırılması, 7.000 TL’ye kadar olan tutarların memurlara nakit ödenmesi, 7.000 TL’yi aşan tutarların ayrı bir iş avansı hesabına yatırılması hususunun Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından incelenmesi,
 11. Gündemin 11’inci maddesi; 12 saatten fazla çalışan personelin yediği ikinci yemeğin maliyetinin Kurum tarafından karşılanması hususunun İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından mevzuat açısından incelenmesi,

Hususlarında karar alınmıştır.    29/04/2019

 

 

© MKE Kurumu 2017