Fabrikamız ihtiyacı olan 18 Adet Mini PC (Monitörsüz- Lisanslı) için doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Fiyatınızı aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 25 Mart 2019 Saat 14.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde ulaştırılmasını mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

 

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemenin teslim tarihi:10/04/2019  tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden  Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “……………………. teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  7. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Satın Alım ve  İhale Yönergesinin  hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Formu Ve Teknik Şartmane İncele İndir
© MKE Kurumu 2017