5.000 kg. KOMPOZİSYON A5 (MIL-DTL-14970 CLASS I)

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                            : 5.000 kg. Kompozisyon A5 (MIL-DTL-14970 CLASS I)

İhale Kayıt Numarası                            : 2019/ 114385

İhalenin Usulü                                       : Açık İhale

1-İdarenin

Adresi                                               : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

                                                           Cad. 06560  Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

Telefon ve faks numarası                  : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

E-posta adresi                                   : mkekikm@mkek.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                                   : www.mkek.gov.tr

2-İhalenin Konusu Malın

Dosya Referans No./İşareti                 :  1376.SVG.1031

Niteliği, türü ve miktarı                      :  5.000 kg. Kompozisyon A5 (MIL-DTL-14970 CLASS I)

Teslim tarihi                                      Malzeme, tek partide sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 3 (üç) ay içinde MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü – Kırıkkale/ TÜRKİYE’de olacaktır.

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

Yapılacağı yer                                        : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

Tarihi ve Saati                                        : 08.04.2019  - Saat  14:00

 4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Teklif Mektubu dışındaki diğer belgelerin noksan olması veya bu belgelerde önemsiz bilgi noksanlığı bulunması hâlinde, idarece belirlenen süre içerisinde isteklilerden, noksan belge ve/veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede noksan belge ve/veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

-Yabancı istekliler, tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FOB STOWED (……Deniz limanı), CFR (Derince Limanı)  veya DAP (MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü- Kırıkkale/TÜRKİYE) teslim şekillerinde vereceklerdir.

-Yerli istekliler, tekliflerini MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü- Kırıkkale/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

Yukarıda belirtilen teslim şekillerinden farklı teslim şekline göre verilen  teklifler değerlendirilmeye  alınmayacaktır.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md..İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 405 no.lu odadan alınacaktır.

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

-  İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dahil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına  gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 08.04.2019 tarih, saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

e)  Geçici teminat istenmemektedir.

f) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır.

g) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

h) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

5.000 kg. Kompozisyon A5 (MIL-DTL-14970 CLASS I) İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017