1.200.000 adet TUNGSTEN ALAŞIM ESASLI PARÇACIK (BİLYA) satın alınacaktır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                                               : 1.200.000 adet Tungsten Alaşım Esaslı Parçacık (Bilya)

İhale Kayıt Numarası                               : 2019 / 97005 

 1. İdarenin
 1. Adresi                                          : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı Dögol Cad. No: 2, 06560                                                            Anadolu Meydanı / Ankara / TÜRKİYE
 1. Telefon ve faks numarası             : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
 2. E-posta adresi                              : supply@mkek.gov.tr
 3. İhale dokümanının görülebileceği

           İnternet adresi                              : www.mkek.gov.tr

 1. İhalenin Konusu Malın
 1. Dosya Referans No./İşareti        : 1325.PRJ.0089
 2. Niteliği, türü ve miktarı               : 1.200.000 adet Tungsten Alaşım Esaslı Parçacık (Bilya)
 3. Teslim tarihi / tarihleri                 : Malzemeler; Sözleşme Yürürlük tarihinden itibaren;

                                                                180 gün içinde 200.000 adeti,

                                                                240 gün içinde 200.000 adeti

                                                                270 gün içinde 200.000 adeti

                                                                330 gün içinde 600.000 adeti

                                                            olmak üzere 4 (dört) partide teslim edilecektir.

 1. Teslim yeri/yerleri                       : MKE Mühimmat Fb. Md. lüğü - Kırıkkale/TÜRKİYE
 1. İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin
 1. Yapılacağı yer                            : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
 2. Tarihi ve Saati                            : 27.03.2019 – saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde yer alan belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Malzemenin Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (firma deposu), FCA (… Hava Limanı), CPT (Ankara Esenboğa Hava Limanı), CPT (Ankara Karayolu), FOB-STOWED, CFR (Evyap / DP World Limanı), DAP (MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü/KIRIKKALE)   teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale / TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir. Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

 - İhale döküman bedeli, MKE Gn. Md. Mali İşler Dai. Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh. Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn. Md. İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 406 no.lu odadan  alınacaktır.

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü - Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Gümüşsuyu-Taksim/ İSTANBUL    

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman için tıklayınız)

- İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dâhil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 27/03/2019 tarih, saat 14.00’a kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

e) Geçici Teminat istenmemektedir.   

f) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

g) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

h) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan 2010/1091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Esasların 11.2. maddesine istinaden yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017