Fabrikamızın 55000 metre Tan Rengi Bant (50mm ;Astm -D 5486 Tip 2 Sınıf1) ihtiyacı vardır. MH-ŞRT-G0003 nolu Teknik şartnameye göre temin edilecektir.

Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde yazımız ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta,  veya elden kapalı zarf içerisinde  28/02/2019 Saat:14.00’e kadar  gönderilmesi gerekmektedir.  

 

İdari Şartlar            :

 

1.) Tüm nakliye işleri yükleniciye ait olup, Fabrikamız Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne irsaliye ile teslim edilecektir.

2.)  Sözleşme imzalanmasına  müteakip  150 gün içerisinde tamamı temin edilecektir.

3.) Yüklenici, teknik şartnameye uygun malzemeyi getirmek, burada ve teknik şartnamede belirtilen tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

4.) Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.)Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “55000metre Tan Rengi Bant (50mm ;Astm -D 5486 Tip 2 Sınıf1) ” ibaresi yazılmalıdır.

6.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰3 (bindeüç) oranında gecikme cezası alınacaktır.

7.) ‰ 5,69 (bindebeşaltmışdokuz)  Karar Pulu Bedeli Fabrikamıza, ‰ 9,48 (bindedokuzkırksekiz) Akit Pulu bedeli yükleniciye ait olacaktır.

8.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir.

9.) Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yazılı hükümler geçerli olacaktır.

birim fiyat teklif formu İncele İndir
Teknik Şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017