MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞ ANAHTARLAMA CİHAZLARI ALIMI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞ ANAHTARLAMA CİHAZLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/616823

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Emniyet Mahallesi Dögol Cad. No: 2 06560 Anadolu Meydanı/ YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

03122961167 - 03122961691

c) Elektronik Posta Adresi

:

mkekikm@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Adet Omurga Anahtar (Tip-1), 6 Adet Omurga Anahtar (Tip-2), 20 adet Kenar Anahtar (Tip-3), 50 adet Kenar Anahtar (Tip-4)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

MKE Çankırı Silah Fabrikası Yapraklı Yolu 4. Km. 18080 Çankırı., MKE Gazi Fişek Fabrikası AOÇ Bahçekapı Mahallesi Küme evleri No:40/A Etimesgut/ANKARA., MKE MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası Abdülhakhamit Cd. No:866 06470 Mamak/ANKARA

c) Teslim tarihi

:

İşin toplam süresi 4 aydır. Sözleşme imzalanmasını müteakip, Cihazların tümü en geç 2 ay içerisinde sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilen Fabrikalara Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığınca belirtilen miktarlarda eksiksiz teslim edilecektir. Teslim edilen Cihazların kurulumu/montajı Kurumumuzun belirteceği tarihlerde teknik şartnamemizin 4.maddesi doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yüklenici Kurulum Sonrasında Cihazların Teknik dökümanlarını ve kuruluma ilişkin konfigürasyon dosyalarını sayısal ortamda Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığına teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, İkmal Dairesi Başkanlığı Anadolu Meydanı/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

21.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve  isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

-İsteklilinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

İsteklinin imalatçı olduğunu tevsik için yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise teklif ettiği her marka ürün için yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri sunacaktır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif veren isteklinin veya ürünlerin üreticisinin Ankara’da bakım onarım hizmetlerini verebilen teknik destek ofisi olacaktır. Bu hizmet için Sanayi Bakanlığı'ndan alınmış satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olunacak ve teklifle birlikte verilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-Teklif edilen cihazların marka ve modelleri teklif ekinde liste halinde sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel Sektöre yapılmış olan Ağ Yönlendirici, Sunucu, Stroge Sistemler Satış ve Kurulumu İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, İkmal Dairesi Başkanlığı İç Alım Şube Müdürlüğü Anadolu Meydanı/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.Kat 412 Nolu Oda Anadolu Meydanı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

© MKE Kurumu 2017