İHALE İLANI

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

MKE KAPSÜL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

25.000 ADET FG-3 FLARE ALÜMİNYUM KOVAN  Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No

: 2021/323968

1-İdarenin

 

a) adresi

: Kayaş Caddesi No:163

   06270      Kayaş – Mamak / ANKARA

b) telefon ve faks numarası

: (312) 372 30 00 / 6 Hat  - 372 34 44

c) elektronik posta adresi

:mkekapsul@mkek.gov.tr/ ibrahim.buyukbayram@mkek.gov.tr

2-İhale konusu malın

 

a) niteliği, türü ve miktarı

: 25.000 ADET FG-3 FLARE ALÜMİNYUM KOVAN

b) teslim yeri

: İdarenin adresindeki malzeme ambarı.

      c) teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 31.01.2022 tarihine kadar Fabrikamız malzeme ambarına teslim edilecektir.

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

: İdarenin adresindeki toplantı salonu

b) tarihi ve saati

: 05.07.2021-  14:00

 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

        a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

            1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

        b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

       2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri,

        c) İdari Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

        d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Teknik Şartnamenin 7. maddesine göre 50 adet numune 20 gün içinde imal edilecek fabrikamızca uygunluk raporu verildikten sonra seri üretime geçilecektir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Savunma sanayi malzemeleri veya alüminyum kovan imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, 05.07.2021 tarihi, saat 14:00a kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9. İdare, bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İdari Şartname İncele İndir
Sözleşme Tasarısı İncele İndir
Birim Fiyat Teklif Mektubu İncele İndir
Birim Fiyat Teklif Cetveli İncele İndir
Teknik Şartname İncele İndir
Hesap Numaraları İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :