1 ADET VAKUM POMPASI VE 1 ADET YATAY PİSTONLU VAKUM POMPASI SATIN ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2021/325889
İşin Adı : 1 Adet Vakum Pompası Ve 1 Adet Yatay Pistonlu Vakum Pompası
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Fabrikalar mah. 4001.sok no:2
b) Telefon ve faks numarası : 3182242985 - 3182242897
c) Elektronik posta adresi : barut.ticaret@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet vakum pompası ve 1 adet yatay pistonlu vakum pompası alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Ambarı/KIRIKKALE
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalandığı günden itibaren; Pompalar 210 takvim günü içinde Fabrikamıza teslim edilip kurulumu tamamlanacaktır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 18.06.2021 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgesi ; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde, İdarece kusursuz kabul edilen iş/hizmet alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %30 (yüzdeotuz) oranında, ihale konusu alım veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur.
4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Her türlü Ex-proof dönüşümü yapılması , fan ,blower, Havalandırma Sistemleri , alçak basınçlı sistemler , vakum pompası alımı ,satımı ,imali ayrı ayrı  iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1 Firmanın bankalar neznindeki kullanılmamış nakit veya gayrinakdi kredi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı veya bunların toplamı tutarı teklif tutarının %10’undan az olmamak üzere bankaca düzenlenmiş banka referans mektubu.

5.İhale dokümanı idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir.
7.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
8.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
10. İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilecek, ancak konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
11. Bu ihale, M.K.E.K Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı K.İ.K 3 üncü maddesinin (G) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları hakkında Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup,  İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

12. 1 Adet vakum pompası ve 1 adet yatay pistonlu vakum pompası için Yatırım Teşvik Belgesinden faydalanılacağından, İdare’nin Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti olacak ve İdare tarafından KDV ödenmeyecektir. İstekliler fiyat tekliflerini KDV hariç olacak şekilde vereceklerdir.

 

 

İdari Şartname İncele İndir
Sözleşme Tasarısı İncele İndir
Standart Formlar İncele İndir
Teknik Şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :