İHALE İLANI

MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN


200.000 Adet M13 Mayon Sevk ve Bağlantı Parçası ve 100.000 Adet M27 Mayon Kuyruğu ve Bağlantı Parçası Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

İhale Kayıt Numarası     :     2021 / 316164

1- İdarenin        
a) Adresi    :    MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü A.O.Ç. Bahçekapı Mah. Güvercinlik Cad. No:2 06797 Gazi - ETİMESGUT/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası    :    (312) 211 01 62   -   (312) 211 00 42
c) Elektronik posta adresi     :    mkefisek@mkek.gov.tr

2- İhale konusu malın        
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Teknik Şartnameye göre 200.000 Adet M13 Mayon Sevk ve Bağlantı Parçası ve 100.000 Adet M27 Mayon Kuyruğu ve Bağlantı Parçası Alımı 
b) Teslim Yeri    :    İdarenin adresindeki Malzeme Ambarı
c) Teslim Tarihleri    :    Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.  
 1. kalem M13 Mayon Sevk ve Bağlantı Parçası siparişe müteakip toplam 6 (altı) partide,1. Parti 40.000 adet 30 (otuz) takvim günü, geri kalan partiler 32.000 adet / 30 (otuz) takvim günü olmak üzere toplam 180 (yüzseksen) takvim gününde 200.000 adet olacak şekilde teslim edilecektir.
 2. kalem M27 Mayon Kuyruğu ve Bağlantı Parçası siparişe müteakip 5 (beş) partide,1. Parti 20.000 adet 90 (doksan) takvim günü, geri kalan partiler 20.000 adet / 30 (otuz) takvim günü olmak üzere toplam 210 (ikiyüzon) takvim gününde 100.000 adet olacak şekilde teslim edilecektir. 

3- İhalenin    
a) Yapılacağı yer    :      İdarenin adresindeki - Mustafa Akıncı Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati    :      24 Haziran 2021 Perşembe günü, saat 10:00

4-    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
        Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
        Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin  noter tasdikli imza sirküleri.

c)    Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK015.3/M ve eki Fiyat Cetveli)

ç)    Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

d)    İstekliler teklifleriyle birlikte en geç sözleşmenin imzalanacağı tarihte kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütname vereceklerdir.

e)    Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f)    İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş ortaklığı beyannamesi. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK023.0/M)  
  
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4. maddenin (a) ve (b)  bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
     Numune: İhaleye katılacak firmalar teklifleri ile birlikte numune olarak 35’er (Otuzbeşer) adet M13 Mayon Sevk ve Bağlantı Parçası ve M27 Mayon Kuyruğu ve Bağlantı Parçası teslim edeceklerdir.
Numuneler son teklif verme saatine kadar Fabrikamıza teslim edilmiş olacaktır. Son teklif verme saatine kadar verilmeyen numuneler daha sonra tamamlattırılmayacaktır. 
Teslim edilen numuneler alım konusu malzemenin Teknik Şartnamesine uygunluğu Fabrikamız tarafından test edilecektir. 
Teklifi ile birlikte numune teslim etmeyen veya yapılacak testlerde numunesi uygun bulunmayan isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstekliler numuneleri uygun bulunsun veya bulunmasın idareden hiçbir surette numune bedeli talep edemeyecektir.

5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamazlar.

7.    İhale dokümanı, İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve 100,00.-TL (YüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.    Teklifler, 24 Haziran 2021 Perşembe günü, saat  10:00’a kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Servisi’ne verilebileceği gibi, PTT, özel kargo, vb., vasıtalarla da gönderilebilir. Bu vasıtalarla gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar alım organlarına ulaşması şarttır.

9.    Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.    İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyat ve miktarın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

11.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12.    Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olacaktır.

13.    Bu ihalede miktar değişmeden kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir.

14.    Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

15.    Bu İhale, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklanmaya ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.


        
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
 

© MKE Kurumu 2017
MSB :