İHALE İLANI

BID ANNOUNCEMENT

6 (ALTI) ADET NİTRİK ASİT ISO KONTEYNER TANK ve 2 (İKİ) ADET OLEUM ASİT ISO KONTEYNER TANK TEMİNİ

PROCUREMENT OF 6 (SIX) PIECES OF NITRIC ACID ISO CONTAINER TANKS and 2 (TWO) PIECES OF OLEUM ACID ISO CONTAINER TANKS

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2021/315308

Bid Registration No: 2021/315308

1. İdarenin;

Contracting Entity’s;

a) Adresi/Address:    MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı, Emniyet Mahallesi Dögol Cad. No: 2 Anadolu Meydanı 06560 Yenimahalle

ANKARA/TÜRKİYE

b) Tel– faks numarası/Tel-fax number: 0312 296 12 23 – 0312 296 16 93

c) Web sayfası/Web address: www.mkek.gov.tr

2. İhale konusu işin;

Subject work of procurement;

a) Niteliği, türü: Mal Alımı

Quality, type: Procurement of goods

b) Miktarı: 8 (sekiz) adet

Quantity: 8 (eight) pieces

c) İhale usulü  : Açık İhale

Procurement procedure    : Open Tender Procedure

d) Malların teslim edileceği yer:

The place where the goods shall be delivered:

d.1) Yabancı istekliler için   :  Mallar Incoterms 2020 (ICC Yayın No: 723E)’ye göre DDP MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ, Kırıkkale/TÜRKİYE olarak teslim edilecektir.

For foreign bidders    : Goods shall be delivered as DDP MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ, Kırıkkale/TÜRKİYE according to ICC Incoterms 2020 (ICC Publication Number: 723E).

d.2) Yerli istekliler için        :  MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ, Kırıkkale/TÜRKİYE adresinde teslim edilecektir.

For domestic bidders : Goods shall be delivered at MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ, KIRIKKALE.

e) Teslim süresi: İstekli, 6 (ALTI) ADET NİTRİK ASİT ISO KONTEYNER TANK ve 2 (İKİ) ADET OLEUM ASİT ISO KONTEYNER TANK'ının MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ, Kırıkkale/TÜRKİYE teslimini sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip 6 ay içerisinde tamamlamış olacaktır.

Delivery period: The bidder shall perform the delivery of 6 (SIX) PIECES OF NITRIC ACID ISO CONTAINER TANKS and 2 (TWO) PIECES OF OLEUM ACID ISO CONTAINER TANKS to MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ, Kırıkkale/TÜRKİYE within 6 months following the contract coming into force.

3. İhalenin;

Bid;

a) Yapılacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı, 716 no.lu Toplantı Salonu

Place : MKE General Directorate, Investment and Maintenance Department, 7th floor, Room No 716

b) Tarihi ve saati  : 30/06/2021, 14:00

Date and time   : 30/06/2021, 14:00

4. İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;

The sales price of the bidding documents, the place where the bidding documents can be reviewed and obtained;

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil) : 500-TL (beş yüz Türk Lirası)

Sales price of the bidding documents (including Value Added Tax) : 500-TL (five hundred Turkish Liras)

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı B Blok 2’nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 7’nci kat 720 no.lu odadan alınacaktır.

The bidding documents can be provided from MKE General Directorate, Investment and Maintenance Department, 7th floor, room no. 720 upon submission of the receipt of payment, which has to be paid to MKE General Directorate, Finance Department, Central Accounting Section at B block, 2nd floor.

c) İhale dokümanı, İdare’nin kurumsal web adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

The bidding documents may be reviewed free of charge at MKE’s web site. However, who will submit their bids to the Contracting Entity shall be liable to purchase the bidding documents approved by the Contracting Entity.

d) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak/gönderilecek ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

Bidding documents obtained by or sent to the public institutions and organizations in Turkey are free of charge.

5. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

The place where the bids shall be submitted, deadline date and time of submitting bids;

a) Tekliflerin sunulacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7 nci Kat, 718 No.lu Oda.

The place where the bids shall be submitted : MKE General Directorate, Investment and Maintenance Department, Communication Service 7th floor, Room No 718.

b) Tarih ve saati   : 30/06/2021, 14:00

Date and time   : 30/06/2021, 14:00

6. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

Documents and qualification criteria required for participation in procurement:

İstekli, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerini sağlayacak ve gereken belgeleri teklifi ile birlikte sunacaktır.

The bidder shall meet the qualification criteria and submit the required documents stated in Article 6 of the Administrative Specification together with the bid.

7. Bu ihaleye ihale dokümanlarındaki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı İstekliler katılabilecektir.

All Domestic and Foreign Bidders who meet the bidding requirements of the bidding documents shall be able to participate in this bid.

8. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Consortia cannot submit bid for this procurement.

9. Bu ihalede işin tamamı veya 6 (ALTI) ADET NİTRİK ASİT ISO KONTEYNER TANK ve 2 (İKİ) ADET OLEUM ASİT ISO KONTEYNER TANK alımından sadece birisi için kısmi teklif verilebilir. İsteklinin her iki teknik şartname konusu ISO konteyner tank için teklif vermesi halinde, bu kalemlerin her biri ayrı ayrı değerlendirilecek olup, sadece değerlendirme neticesinde uygun bulunan ISO konteyner tank teklifi için sözleşme imzalanacaktır. Alternatif teklif verilmeyecektir.

Partial bids for only one subject of the procurement of 6 (SIX) PIECES OF NITRIC ACID ISO CONTAINER TANKS and 2 (TWO) PIECES OF OLEUM ACID ISO CONTAINER TANKS or bids for the whole subjects of the procurement shall be allowed. In case the bidders submit their bids for ISO Container Tanks subject to both Technical Specifications, each of these items shall be evaluated separately and the contract shall be signed only for the approved ISO Container Tank bid after the evaluation. Alternative bids shall not be submitted.

10. İstekliler tekliflerinde mal menşei ve G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) belirteceklerdir.

Bidders shall indicate the origin of the goods and HS codes in their proposals.

11. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günü olmalıdır.

The validity duration of bids shall be at least 150 (one hundred fifty) calendar days following the date of procurement.

12. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

Bidders shall give their proposals on the basis of fixed total price, by multiplying the proposed unit prices with the quantity of each item. After the conclusion of the bid, a fixed price contract shall be signed with the bidder who is awarded with the contract by multiplying the proposed unit prices with the quantity of each item.

13. Fiyatlar Türk Lirası ya da çevrilgen (konvertibl) bir döviz cinsi üzerinden, tek bir para biriminde verilecektir.

The prices shall be given in Turkish Liras or in convertible money and shall be in a single currency.

14. Yerli isteklilerce yabancı para birimi üzerinden verilen tekliflerin ödemeleri, ilgili ödeme tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden yapılır.

The payments for domestic bidders who offer in foreign currency shall be made in accordance with the exchange selling rate of T.R. Central Bank published in the Official Gazette at the related payment date.

15. İhale konusu alımın/işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Öte yandan, yüklenici, işin bazı kısımlarına yönelik alt yüklenici kullanabilir.

The subject goods/works cannot be assigned to the sub-contractors completely. However, the contractor is allowed to hire sub-contractor for some parts of the work.

16. İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu bedelin %3(yüzde üç)’ünden  az oranda geçici teminat veren İstekliler’in teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

The bidders shall provide bid bonds at the rate to be determined by them, but not less than 3% (three per cent) of total value of the bid price. The bidders that provide bid bond less than 3% (three per cent) of this total price shall be disqualified from the evaluation.

17. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir (Geçici teminatın geçerlilik süresi en az 180 (yüz seksen) takvim günü olacaktır).

The duration must be specified in guarantee letters issued by banks as bid bonds. This duration (validity date) shall be determined by the bidders, but it shall not be less than 30 (thirty) days from the validity period of the bid (Validity duration of the bid bond must not be less than 180 (one hundred eighty) calendar days).

18. Sözleşme Bedeli’nin %25 (yüzde yirmi beş)’i avans olarak verilecektir.

25% (twenty five per cent) of the Contract Price shall be paid as Advanced Payment.

19. İhale açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Open tender procedure shall be applied in this bid.

20. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

During the evaluation of the proposals, price advantage in the ratio of %15 (fifteen per cent) shall be applied in favour of the bidders offering domestic goods.

21. Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan orta ve yüksek teknolojili mallar listesi kapsamında olan malzemeler için yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

Price advantage in the ratio of %15 (fifteen per cent) for the scope of materials taking part in the list of medium and high technology goods published by Public Procurement Authority shall be applied in favour of the bidders offering domestic goods.

22. Teklif fiyatı tek para birimi cinsinden verilecek, sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca eskalasyon uygulanmayacaktır (Kesin Kabul Tutanağı düzenleninceye kadar).

The proposed price shall be quoted on a firm fixed, single price and shall not be subject to escalation during the execution of the contract (until the issuance of Final Acceptance Certificate)

23. Yerli isteklinin teklif dili Türkçe, yabancı isteklinin teklif dili İngilizce olacaktır.

Language of the proposal shall be Turkish for the domestic bidders, language of the proposal shall be English for the foreign bidders.

24. İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

The Contracting Entity shall be free to reject all bids and cancel the procurement upon the resolution of the bidding commission. The Contracting Entity shall not have any liability due to the cancellation of all bids.

25. İhaleyi alamayan istekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.

The bidder to which the contract is not awarded, shall have no right to demand any compensation or have any right to put forward any such other claims.

26. İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi herhangi bir İstekli’ye vermekte serbesttir.

Contracting Entity reserves the entire right to reject any inadequate or insufficient proposal and to annul the bidding process or to place orders to any one of the Bidder.

27. Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

This bid is not subject to Public Procurement Law no 4734 and Public Procurement Contracts Law no 4735 except prohibitions and penalties provisions.

28. Teklifler, İstekliler tarafından ihale dokümanlarında ve eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.

Bids shall be submitted in accordance with the provisions of bidding documents and it’s Annexes.

İdari Şartname (Administrative Specification) İncele İndir
Sözleşme Taslağı (Draft Contract) İncele İndir
Teknik Şartname-Nitrik Asit ISO Konteyner Tank/Technical Specification -Nitric Acid ISO Container Tank İncele İndir
Teknik Şartname-Oleum Asit ISO Konteyner Tank/Technical Specification -Oleum Acid Container Tank İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :