6 KALEMDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI (TEKNİK ŞARTNAMELERİNE GÖRE)

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MKE) MKE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

6 KALEMDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI (TEKNİK ŞARTNAMELERİNE GÖRE) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/320762

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fabrikalar Mahallesi Çelik Caddesi 9 71100 Kırıkkale/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

3182242891 - 3182242892

c) Elektronik Posta Adresi

:

mkecelik@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1- 3 ADET İŞ ÖNLÜĞÜ LACİVERT 2- 4 ADET İŞ ÖNLÜĞÜ BEJ 3- 22 ADET ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI 4- 43 ADET UZUN KONÇLU YANMAZ TABANLI BAĞCIKSIZ BOT 5- 137 ADET KISA KONÇLU YANMAZ TABANLI BAĞCIKSIZ BOT 6- 60 ÇİFT ÇELİK BURUNLU İŞ AYAKKABISI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

FABRİKAMIZ MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi

:

Her bir kalem malzeme için sözleşme imzalanmasına müteakip otuz (30) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MKE Çelik Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu / Fabrikalar Mah. Çelik Cad. No:9 Merkez KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati

:

22.06.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Numune Malzemenin Komisyonca Yapılan Değerlendirmesi6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
MKE Çelik Fabrikası Müdürlüğü - Haberleşme ve Arşiv Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

© MKE Kurumu 2017
MSB :