SİLİNDİRİK MUKAVVA VARİL SATIN ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2021/321631
İşin Adı : Silindirik Mukavva Varil(45 Lt)
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Fabrikalar Mah. 4001 Sok. No:2
b) Telefon ve faks numarası : 3182242985 - 3182242897
c) Elektronik posta adresi : barut.ticaret@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 Adet Silindirik Mukavva Varil(45 Lt.), Mal Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Ambarına
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imza tarihinden itibaren 2 Aydır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.06.2021 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Üretici Firmalar, tasarım onay belgelerini yurtdışından almış olan yerli üreticilerse, TSE’den alınmış olan güncel Üretim Yeri Uygunluk Belgesi’ni sunacaklardır.

4.2.2.İş deneyim belgesi
İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde, İdarece kusursuz kabul edilen iş/hizmet alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %25 (yüzdeyirmibeş) oranında, ihale konusu alım veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur.
4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılmış her türlü kağıt püsüs/kağıt masura imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.İhale dokümanı idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir.
7.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.
8.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
10. İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilecek, ancak konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
11. Bu ihale, M.K.E.K Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup, İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :