6 kalemde  6.600 Kg. Kara Barut Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                                       :  - 2500 Kg. Kara Barut Sınıf  I  (MIL-P-223B)

 - 1000 Kg. Kara Barut Sınıf  III  (MIL-P-223B)

 - 1000 Kg. Kara Barut Sınıf  IV  (MIL-P-223B)

 -   100 Kg. Kara Barut Sınıf  V  (MIL-P-223B)

 - 1000 Kg. Kara Barut Sınıf  VI  (MIL-P-223B)

 - 1000 Kg. Kara Barut Sınıf  VII  (MIL-P-223B)

 

İhale Kayıt Numarası                      : 2021/320920

İhalenin Usulü                                  : Açık İhale

 

1-İdarenin

Adresi                                                : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol

   Cad. 06560  Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

Telefon ve faks numarası                : Tel: +90 (312) 296 11 30/31    Faks: +90 (312) 296 16 91

E-posta adresi                                   : mkekikm@mkek.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                                  : www.mkek.gov.tr

 

2-İhalenin Konusu Malın

Dosya Referans No./İşareti              :  1375.SVG.1127

Niteliği, türü ve miktarı                    : - 2500 Kg. Kara Barut Sınıf  I  (MIL-P-223B)

 - 1000 Kg. Kara Barut Sınıf  III  (MIL-P-223B)

 - 1000 Kg. Kara Barut Sınıf  IV  (MIL-P-223B)

 -   100 Kg. Kara Barut Sınıf  V  (MIL-P-223B)

 - 1000 Kg. Kara Barut Sınıf  VI  (MIL-P-223B)

 - 1000 Kg. Kara Barut Sınıf  VII  (MIL-P-223B)

Teslim tarihi                                 : Malzeme, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 8 (Sekiz) ay içinde teslim edilecektir.

 

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

Yapılacağı yer                                       : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

Tarihi ve Saati                                        : 09.07.2021 - Saat 14:00

 

4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir.

Teklif Mektubu dışındaki diğer belgelerin noksan olması veya bu belgelerde önemsiz bilgi noksanlığı bulunması ve istenmesi durumunda numunenin verilmemiş olması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde isteklilerden, noksan belge ve/veya bilgilerin tamamlanması ve numunenin verilmesi yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede noksan belge ve/veya bilgileri tamamlamayan ve numuneyi vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

 

 

 

 

 

 

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

-Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla INCOTERMS 2010’a göre;

 

( X ) FOB STOWED   (....................... Deniz Limanı)

 ( X ) CFR                    (Derince Limanı/Kocaeli)                                 

 ( X ) CPT                     (Ankara Gümrük Müdürlüğü, kara yolu ile)

 ( X ) DAP                     (MKE  Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü Ankara / TÜRKİYE)

 

teslim şekillerinde vereceklerdir.

 

 

-Yerli istekliler tekliflerini MKE  Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü Ankara / TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale dokümanı, ihale doküman bedeli İdari Şartnamenin 24.1.3. maddesinde belirtilen İdarenin TL hesaplarından birine havale edilerek idarenin WEB sayfasından alınacaktır.

 

-  İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dahil)

 

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

 

- İhaleye teklif verecek olan yurt içi isteklilerin/ temsilcilerin/ mümessillerin/ distribütörlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 09.07.2021 - Saat 14:00’a kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 No.lu odaya verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 No’lu oda 06560 Anadolu Meydanı-Ankara adresine gönderilebilir. İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) Geçici teminat istenmemektedir.

e) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ğ) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

 

İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :