Fabrikamız ihtiyacı olan Film (Röntgen)Muht.Ebat alımı için aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde Doğrudan Temin usulü ile alım yapılacaktır.

Teklif fiyatınızın aşağıda yazılı şartlar dahilinde 17 HAZİRAN 2021 günü Saat:14.00 e kadar fabrikamıza kapalı zarf içinde fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

  1. Teklifler KDV hariç ve Türk Lirası cinsinden verilecektir.
  2. Malzemeler siparişe müteakip 120 gün içerisinde teslim edilecektir.
  3. %0,569 (bindebeşaltmışdokuz) karar damga vergisi fabrikamıza aittir. 
  4. Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰3 (bindeüç) oranında gecikme cezası alınacaktır.
  5. Firma tarafından toplam bedelin %6 sı oranında kesin teminat verilecektir.
  6. Teklif zarfı üzerine; isteklinin adı soyadı veya ticaret ünvanı,tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve ''Film (Röntgen)Muht.Ebat Alımı teklifidir''ibaresi yazılacaktır.
  7. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici  tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Teklif fiyata dahil olduğu belirlenen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere dokümanlarda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen kabul edilecektir.
  8. Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte yazılı hükümler geçerli olacaktır.

  9. Teknik Bilgi İçin: Gönenç ÜNLÜ (4449)

Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :