2.000 kg. TABİİ GRAFİT  

Doğrudan Temin ile satın alınacaktır

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

İşin Tanımı                                           : 2.000  kg Tabii Grafit

Alımın Usulü                                          : Doğrudan Temin

1-İdarenin

a) Adresi                                                 : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol Cad. 06560,

                                                                   Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası                     : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

c) E-posta adresi                                       : mkekikm@mkek.gov.tr

d) Alım dokümanının görülebileceği

İnternet adresi                                          : www.mkek.gov.tr

2- Alımın Konusu Malın

Dosya Referans No./İşareti     : 6810.SVG.1128

Niteliği, türü ve miktarı            : 2.000 kg Tabii Grafit

Teslim tarihi ve Yeri                 : Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 4 ay içinde tek partide teslim edilecektir.

3-Alımın / Yeterlik Değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                               : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b) Tarihi ve Saati                               : 22.06.2021 - Saat 14:00

4-  Teklif ve Teklif Zarfında  Bulunması  Gereken  Hususlar:

Teklif mektubunda kazıntı, silinti, düzeltme olmayacak ve ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle, yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. Teklifi imzalayan yetkili kişiye ait imza beyannamesi/imza sirküleri/yetki belgesi teklifle birlikte sunulacaktır.

İstekliler, alıma dair Sözleşme Tasarısı, Teknik Şartname ve Standart Formların tamamını okuyup inceleyip anladıklarını, tüm şartlarını kabul ettiklerini ve tekliflerini bu doğrultuda vermekte olduklarına dair onaylayacakları Genel Taahhütname’yi teklifleri ile  birlikte sunacaklardır. 

Teklif zarfının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve/veya mühürlenecektir. 

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla aşağıda belirtilen şekillerde INCOTERMS 2010’a göre vereceklerdir.

           

( X ) FCA                      (................................. Atölye teslimi)

( X ) FCA                    (………………Havalimanı)

( X ) FOB STOWED    (....................... Deniz Limanı)

( X ) CFR                     (Dubai Port / Evyap / Safi Derince / İstanbul Haydarpaşa Limanları)

( X ) CPT                    (Ankara Gümrük Müdürlüğü, kara yolu ile)

( X ) CPT                    (Esenboğa Havalimanı Ankara)

( X ) DAP                      (MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/TÜRKİYE)

Mal bedeli ve/veya navlun bedelleri dahil olan tekliflerde, mal bedeli ve/veya navlun bedelleri ayrı ayrı belirtilecektir.

- Yurtiçi istekliler tekliflerini MKE Barut  Fabrikası Müdürlüğü Kırıkkale-Türkiye teslim esasına göre vereceklerdir.

b) Alım dokümanının satın alınabileceği yerler:

Alım dokümanı BEDELSİZ olup, WEB sayfasında (www.mkek.gov.tr) görülebilecektir.

c) Tekliflerin alım saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 22.06.2021 - Saat 14:00’a kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat 412 no.lu odaya verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü, İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi, 4. Kat, 412 no.lu oda, 06560, Anadolu Meydanı-Ankara adresine gönderilebilir. Alım saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) Geçici Teminat ve Kesin Teminat istenmemektedir.

e) Teklifler, alım tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

f) Alım yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

g) İstekliler, en az 2 kg. BEDELSIZ numuneyi, DDP- ANKARA-TÜRKİYE teslim esasına göre MKE İkmal Daire Başkanlığı adresine teklifleri ile birlikte göndereceklerdir veya İdarece uygun görülmesi halinde, son teklif verme tarihinden itibaren en geç (20) gün içinde göndereceklerdir.

g-1) Şayet teklifi veren firmaların Türkiye’de temsilcisi ya da mümessili varsa bu kapsamda gönderilecek malların her türlü gümrük işlemlerinin temsilci/mümessil tarafından tamamlanarak teslim edilmesi zorunludur. Bu şekilde yapılan gönderimlerde fatura ve ilgili belgeler temsilci ya da mümessil adına düzenlenmeli ve gümrük işlemleri de mümessil ya da temsilci tarafından tamamlanarak mal belirtilen yere teslim edilmelidir.

g-2) Ancak isteklinin ülkemizde mümessil ya da temsilcisi bulunmaması v.b. zorunlu durumlarda, malın alıcısı idare olarak beyan edilerek Kurumumuz adına gönderilmesi halinde, gümrükleme ve ithalat işlemleri için doğacak tüm yasal ve cezai sorumluluklar yükleniciye ait olmak üzere ve malzemenin belirtilen yere teslimine ilişkin yapılacak tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanmak şartı ile malın gümrükleme işlemleri idaremizce yapılacaktır. Gümrükleme işlemlerinin yürütülmesi için istekli firma tarafından tespit edilen firmalara vekalet verilmeyecektir.

ğ) Söz konusu alım, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara göre yapılacaktır. idare alımı yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

2.000 kg. Tabii Grafit Alım Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :