8 KALEM MUHTELİF GİYİM MALZEMESİ ALINACAKTIR

MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

8 Kalem Muhtelif Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/300738

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tatlıca Mahallesi Cengiz Topel Sokak No: 36/A 06780 ELMADAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3128634680 - 3128632748

c) Elektronik Posta Adresi

:

mkebarutsan@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 Kalem Muhtelif Giyim Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yüklenicinin Ankara ve Kırıkkale illeri başta olmak üzere ülke genelinde bulunan mağaza veya üye işyeri sözleşmeli/anlaşmalı mağazaları.

c) Teslim tarihleri

:

Yüklenici, İhale Komisyonunda kabulü uygun görülen malzemelerin numunelerine göre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (Beş) gün içinde İdare’nin vereceği personel isim listeleri doğrultusunda her bir personelin adına elektronik koruyucu giyim kartı düzenleyerek Sözleşmede yer alan birim fiyatlara KDV eklenmek suretiyle 10 (on) gün içinde koruyucu giyim kartlarını İDARE’ye teslim edecektir. - Koruyucu giyim malzemelerinin teslimi, giyim kartlarının kullanıma açıldığı tarihten başlayarak 90. güne kadar devam edecektir. Personelimiz koruyucu giyim malzemelerini tek seferde alabileceği gibi bahsi geçen 90. güne kadar peyderpey de alabilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İdarenin adresindeki Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

25.06.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhalemize katılacak İstekliler tarafından şartname evsafında her üründen bay ve bayan ayrı ayrı olmak üzere birer adet numune teklifler verilmeden önce İdaremize teslim edilecek, numuneler ihale sonuçlanıncaya kadar İDARE’de kalacak olup, şartnameler doğrultusunda değerlendirildikten sonra numuneler ilgili firmalara teslim edilecektir. En avantajlı teklif veren ikinci isteklinin numunesi en avantajlı teklif veren birinci isteklinin sözleşme imzalamasının ardından, ihaleyi alan isteklinin numunesi ise sözleşme süresinin sonunda teslim edilecektir. Numune getirmeyen veya alternatif numune teslim eden firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 8 kalem malzemeden 1 kalemi dahi uygun değilse teklifin tamamı reddedilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 

© MKE Kurumu 2017
MSB :