İHALE İLANI

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 Sevk Çemberli Gövde Alımı  (M56 HEI )alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No

: 2021/303555

1-İdarenin

 

a) adresi

: Harman Mah. Abdülhakhamit Cad. No: 68/B 06470

  Mamak / ANKARA

b) telefon ve faks numarası

: (312) 368 78 70 – 369 16 58

c) elektronik posta adresi

: mkemaksam@mkek.gov.tr

:maksam.tedarik@mkek.gov.tr (sadece doküman talepleri için)

 

d)  İlgili Personel

Pevrül YILMAZ Teknik  Şef

2-İhale konusu malın

 

 

a) niteliği, türü ve miktarı

 

Sevk Çemberli Gövde Alımı  (M56 HEI -600.000 Ad -Mal alımı

 

b) teslim yeri

 

: İdarenin adresindeki malzeme ambarına teslim edilecektir.

 

c) teslim tarihi

 

: Teslim programı ihale dokümanında belirtilmiştir.

3-İhalenin

 

 

a) yapılacağı yer

 

: İdarenin adresindeki toplantı salonu

 

b) tarihi ve saati

 

17/06/2021  -  11:00

c) Alıma ait diğer bilgiler

Fabrikamızca üretim için Yükleniciye malzeme teminat karşılığında 99.000 kg Ç 1040 Çelik Çubuk ve 606.000 adet Sevk Çemberi verilecektir.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) İdari Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.İstekliler, Tesis Güvenlik Belgesine sahip olacaktır ve belgelerini teklifleri kapsamında sunacaklarıdır.

4.2.2. İstekliler, 20 mm Sevk Çemberli Mermi Gövdesinin üretimi için Üretim İzin Belgesine sahip olacaktır ve belgelerini teklifleri kapsamında sunacaklarıdır.

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Tedarik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ayrıca, yukarıdaki numaralar ile irtibat kurularak İdarenin Halk Bankası Natoyolu Şubesi TR84 0001 2001 4900 0013 0000 01 No.lu hesabına doküman bedeli yatırılarak alıcı ödemeli kargo ile gönderilmesi istenebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

6. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İdarenin adresindeki Tedarik Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İdare, bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

                                                                                                                                                              

© MKE Kurumu 2017
MSB :