800 kg. POLİETİLENİMİN CORCAT satın alınacaktır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

                                                                                                         

İşin Tanımı                                           : 800 kg. Polietilenimin Corcat’ın satın alınması işi.                   

İhale Kayıt Numarası                          : 2021/299053

1-İdarenin

a)  Adresi                                           : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı    

                                                            Dögol Cad. 06560 /Anadolu Meydanı- Ankara/ TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası              : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91

c) E-posta adresi                                : supply@mkek.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

            İnternet adresi                        : www.mkek.gov.tr

 

2-İhalenin Konusu Malın

a)  Dosya Referans No./İşareti         : 6810.PRJ.0176

b)  Niteliği, türü ve miktarı                : 800 kg. Polietilenimin Corcat

c) Teslim tarihi/tarihleri                     : Malzeme, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 4 (dört) ay içinde tek partide teslim edilecektir.

d)  Teslim yeri/yerleri                        : MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü, Kırıkkale/ Türkiye

 

3-İhalenin / Yeterli Değerlendirmesinin

a)  Yapılacağı yer                             : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat

b)  Tarihi ve Saati                             : 24/06/2021 tarih, saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

 Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Malzemenin Teslim Edileceği Yer:

- Yabancı istekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2020’ye göre FCA (…..Atölye Teslimi), FOB STOWED (…..Deniz limanı), CFR (….Evyap/Kocaeli Limanı), CPT (Ankara karayolu), DAP (MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Kırıkkale/Türkiye) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü, Kırıkkale/ Türkiye teslim esasına göre vereceklerdir. Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale dokümanı, ihale doküman bedeli İdari Şartnamenin 24.1.3. maddesinde belirtilen İdarenin TL hesaplarından birine havale edilerek idarenin WEB sayfasından alınacaktır.

- İhale dokümanı satış bedeli: 50,00 TL (KDV Dâhil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 24/06/2021 tarih, saat 15:00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ç) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

d) Geçici Teminat istenmemektedir.

e) Kesin Teminat istenmemektedir.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

h) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

İhale Dokümanları İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :