12.000 ADET B6-515 TEMİZLEME KİTİ KOMPLESİ SATIN ALINACAKTIR

 

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

Silah Fabrikası Müdürlüğü

 

12.000 Adet B6-515 Temizleme Kiti Komplesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3g maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

:

2021/252680

1 - İdarenin

   

a) adresi

:

Kızılırmak Mah. Yahşihan Yolu Cad. No:15 71300 Kırıkkale 

b) telefon ve faks numarası

:

0318 224 29 91 – 0318 224 28 95

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

silah.satinalma@mkek.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı

:

 

 

12.000 Adet B6-515 Temizleme Kiti Komplesi -

Mal Alımı

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

   

a) Yapılacağı yer

:

MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü 3 Nolu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

18.05.2021 - 14:30

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya ilgili Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgesi

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde, İdarece kusursuz kabul edilen iş/hizmet alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %30 (yüzdeotuz) oranında, ihale konusu alım veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya her türlü silah bakım/temizlik/fırça seti/parça/aksesuar vb. üretimi/alımı ve/veya satıcılığı işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4. 1 Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, imalat belgeleri ve kapasite raporu: İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Ayrıca geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine, teçhizat ve diğer ekipmanda, kira sözleşmesi eklenmek ve ilk ilan tarihine veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

4.4.2 Şekli ve içeriği teknik şartnamede belirtilen belgeler: 1) Tezgâh Yerleşim Planı (Krokisi), 2) Parça Üretim Takvimi (Teknik Şartname Ek-3), 3) Parça Operasyon Sırası (Teknik Şartname Ek-4),  ve 4) Tezgâh Yükleme Planı (Teknik Şartname Ek-5), 

5.İhale dokümanı idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Arşiv Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilebilir.

7.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

8.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10. İhaleye, iş ortaklığı olarak teklif verilebilecek, ancak konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

11. Bu ihale, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup,  İdare, bu ihalede ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

 

İHALE DÖKÜMANI İncele İndir
TEKNİK RESİM VE OPERASYON PLANI İncele İndir
TEKNİK ŞARTNAME İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :