GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MKE GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

18 Kalem Muhtelif Giyim Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2021/242335
1-İdarenin
a) Adresi    :    A.O.Ç. BAHÇEKAPI MAH. GÜVERCİNLİK CAD. NO:2 06797 GAZİ ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası    :    3122110162 - 3122110042
c) Elektronik Posta Adresi    :    mkefisek@mkek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    18 Kalem Muhtelif Giyim Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim tarihleri    :    12., 13., 17. ve18. Kalemler İletken Ayakkabılar 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Kalan tüm malların tamamı 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim alınan malzemeler şahit numunelerle karşılaştırılacak, şahit numune kalitesine ve evsafına uymadığı takdirde malzeme kabul edilmeyecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    İdarenin Adresindeki Mustafa Akıncı Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati    :    20.05.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif verilecek Giyim Malzemelerinin numuneleri, son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satınalma Servisine, her kalem malzemenin ait olduğu teknik şartnamesinde istenilen dokümanlarla (sertifika ve belgeler) birlikte tutanak karşılığı teslim edilecektir. İstekliler tarafından verilen teklifle birlikte, ihale komisyonunca ihale konusu mallara ait teknik şartnameler esas alınarak değerlendirilmek üzere her ihale konusu mal için bir adet şahit numune verilecektir. Numunelerin uygun bir yerinde istekliyi belirten kartvizit, kaşe vb. gibi işaret bulunacaktır. Numune verilmediği ya da alternatif numune verildiği takdirde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan istekliye ait numuneler teslim edilecek maldan sayılmayacak ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren 6 ay süre ile idarece saklanacaktır.
Ayrıca aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen ürünlerde kullanılan malzemenin (kumaş/deri) talep edilen malzeme özelliklerine uyduğunu gösteren kumaş/deri analiz raporu numuneler ile birlikte teslim edilecektir. Ayrıca ; Komisyonumuzca bu konuda tereddüt edildiği takdirde akredite bir laboratuvarda test yaptırılacak olup test masrafları Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
TİŞÖRT - İŞ ELBİSESİ(YAZLIK) - İŞ ELBİSESİ(KIŞLIK) - YALITKAN AYAKKABI(ELEKTRİK) YAZLIK - YALITKAN AYAKKABI(ELEKTRİK) KIŞLIK - İLETKEN AYAKKABI BAY YAZLIK
İLETKEN AYAKKABI BAY KIŞLIK - İLETKEN AYAKKABI BAYAN YAZLIK
İLETKEN AYAKKABI BAYAN İÇİN  KIŞLIK

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

© MKE Kurumu 2017
MSB :