Fabrikamız ihtiyacı 1 Kalemde 1100 Kg Yumuşak Grafitli Gres Yağı için doğrudan temin yoluyla alım yapılacaktır.Teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının 17 Aralık saat 15.00 kadar Fabrikamız adresine Kapalı zarf içerisinde kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

 

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemenin teslim tarihi:15/01/2019  tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden ÖTV dahil  KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. Condat Graphitee %20 ve Chem Trend PL 720 veya muadili  olacaktır.
  5. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  6. Malzemeye ait Güvenlik Formu(MSDS) malzemeyle beraber verilecektir.
  7. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “……………………. teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  8. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  9. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Satın Alım ve  İhale Yönetmeliğinin hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017