1 adet  Taşınabilir Optik Emisyon Spektrometresi satın alınacaktır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

İkmal Dairesi Başkanlığı

 

İşin Tanımı                                   :  1 adet Taşınabilir Optik Emisyon Spektrometresi alımı işi.   

İhale Kayıt Numarası                    :  2018/525236

1. İdarenin

  1. Adresi                                 : MKEK Genel Müdürlüğü – İkmal Dairesi Başkanlığı

                                                      Degol Cad. No:2 06560 /Anadolu Meydanı - Ankara/ TÜRKİYE

  1. Telefon ve faks numarası   : Tel: +90 (312) 296 11 30/31            Faks: +90 (312) 296 16 91
  2. E-posta adresi                    : supply@mkek.gov.tr
  3. İhale dokümanının görülebileceği

            İnternet adresi                   : www.mkek.gov.tr

2. İhalenin Konusu Malın

  1. Dosya Referans No./İşareti : 6630.PRJ.0106
  2. Niteliği, türü ve miktarı         : 1 adet Taşınabilir Optik Emisyon Spektrometresi
  3. Teslim tarihi/tarihleri          : Malzemeler tek partide Sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 2 ay içinde MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü – Çankırı/ TÜRKİYE’de olacaktır.
  4. Teslim yeri/yerleri                 : MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü Çankırı / TÜRKİYE 

3. İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin

  1. Yapılacağı yer                  : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
  2. Tarihi ve Saati                  : 22/11/2018 tarih, saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde yer alan belgeleri verecektir.  Belgelerin noksan olması / bilgi noksanlığı bulunması halinde, idarece belirlenen süre içerisinde tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.

5- Diğer Şartlar:

a) Malzemelerin Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FCA (Yüklenici Firma depo teslimi), FOB STOWED (………Deniz Limanı), CFR (Evyap Limanı), CPT (Ankara Esenboğa Havalimanı) veya  DAP (MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü/ Çankırı) teslim şekillerinde vereceklerdir.

- Yerli istekliler tekliflerini MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü Çankırı / TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.  Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

 -  MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai. Bşk. 4.kat 406 no.lu oda Anadolu Meydanı, 06560 ANKARA

 - MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü Ömer Avni Mah, İnönü Cad. No.44, 34427 Taksim/ İSTANBUL - www.mkek.gov.tr

İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dâhil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 22/11/2018 tarihi saat 14.00’a kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi 4. kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç)  Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır

d)  Geçici Teminat istenmemektedir.

e) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

h) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

İhale Dokümanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017